Dostawa rękawic roboczych dla pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic roboczych dla pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz specyfikację dostaw zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dostawy zostaną zrealizowane na podstawie Zamówień określających asortyment, ilość i miejsce dostawy, przesłanych na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

Koszty dostaw ponosi Wykonawca.

Okres gwarancji – 6 miesięcy od daty wykonanej bez zastrzeżeń dostawy

Termin realizacji Zamówień: do dnia 30.05.2018 r.

Oferta musi być złożona w formie elektronicznej za pomocą Platformy Zakupowej.
Obowiązkiem Oferenta jest dołączenie do Oferty (w formie skanu zawierającego podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) wzorów załączników:

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej,
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczanie wykonawcy o akceptacji SIWZ,
Załącznik nr 5 – aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto, do Oferty należy dołączyć pozostałe dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Sekcja III ust. 2).

Osoba do kontaktu: Katarzyna Czerwińska, tel: 17 711 23 31, e-mail: Katarzyna.Czerwinska@plk-sa.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się