ZABEZPIECZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 POPRZEZ NAPRAWĘ MURU OPOROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM W M. RYNARCICE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie drogi wojewódzkiej nr 407 poprzez naprawę muru oporowego zlokalizowanego w pasie drogowym w m. Rynarcice zgodnie z warunkami specyfikacji.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów tuneli, szybów i kolei podziemnej.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:
a) Oznakowaniu terenu budowy
b) Wytyczeniu trasy oraz odtworzeniu punktów wysokościowych obiektu
c) Rozebraniu poręczy wraz z wywozem i utylizacją
d) Rozebraniu barier drogowych zakopiańskich wraz z wywozem i utylizacją
e) Rozebraniu konstrukcji muru oporowego z kamienia wraz z wywozem i utylizacją
f) Wykonaniu robót ziemnych wraz z wywozem urobku i kosztami składowania
g) Nabiciu ścianek szczelnych w postaci grodzic GU h(min)=3m wibromłotem
h) Przygotowaniu podłoża
i) Montaż barier stalowych z elementami bezpieczeństwa ruchu
j) Uprzątnięciu terenu robót.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych stanowiących integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się