Konserwacja i naprawa oraz przegląd instalacji i urządzeń gazowych w obiektach znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa oraz przegląd instalacji i urządzeń gazowych w obiektach znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych
administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu.
2. Szczegółowy „Opis przedmiotu zamówienia” został zawarty w załączniku nr 2 do projektu umowy oraz Formularzu cenowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonaną usługę 6 miesięcznej gwarancji, a na wymienione części zamienne, co najmniej
12 miesięcznej gwarancji chyba, że producent udzielił dłuższej gwarancji na wymienione części, wówczas obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.
5. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
a) prowadzenia prac konserwacyjnych oraz bezpłatnych rocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami
z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zakresem konserwacji, znajdującym się w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią,
b) prowadzenia konserwacji i serwisu bieżącego instalacji i urządzeń w sposób zapewniający ciągłą sprawność techniczną instalacji i urządzeń,
c) prowadzenia książki konserwacji na każde urządzenie oddzielnie i dokonywanie wpisów z zakresu wykonywanych czynności oraz wymienionych części i zużytych materiałów. Zgodność wykonanych czynności z dokonanym wpisem w książce konserwacyjnej potwierdza osoba ze strony Zamawiającego,
d) wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy z należytą starannością i dokładnością,
e) przed przystąpieniem do realizacji umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny Wykaz Osób Wykonujących Usługi zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy,
f) bieżącego aktualizowania wykazu osób wykonujących usługi (załącznik nr 5 do umowy) pod rygorem niewpuszczenia na teren jednostki pracownika/pojazdu, którego nie ma na przedmiotowym wykazie,
g) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sutki spowodowane niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym usunięciem awarii i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się