Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach-w systemie zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Zatory na działce o nr ew. 155/21 wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana). Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Zatory. Zakres inwestycji obejmuje: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno- budowlany, projekty wykonawcze, plan BIOZ), b)uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, c)opracowanie programu budowy, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, d)wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich ,e) wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji ,f) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i p.poż, g) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji, h) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz wymogów PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji, i)zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania, j) przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania, k)uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli będzie wymagana) lub zgłoszenia zakończenia robót. PSZOK obejmuje następujący zakres rzeczowy: a) powierzchnie utwardzone z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac o powierzchni 350-380 m2 oraz nowy zjazd z drogi – z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy uwzględniając posadowienie kontenerów, łączna powierzchnia 180-190 m2, b) wiata magazynowa o powierzchni 62-75 m2 na odpady oraz otwarte kontenery KP-7,c) kontenerowe pomieszczenie socjalno-biurowe z niezbędnymi przyłączami i wyposażeniem, d) magazyn (w formie kontenerowej z szczelną kwasoodporną podłogą w formie wanny wychwytowej na ruszcie) dostosowany do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z wyposażeniem, e) magazyn (w formie konstrukcji stalowej obudowanej blachą) dostosowane do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przetwarzania odpadów przez ich przygotowanie do ponownego użycia – warsztat ,f) ścieżka edukacyjna – wytyczona ścieżka z betonowej kostki brukowej z ławkami, zieleń urządzona, tablice edukacyjne i informacyjne. g) infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje: elektryczna w tym system oświetlenia placu, zasilanie wiaty z systemem oświetleniowym, zasilanie kontenera socjalno-biurowego oraz magazynów, szlabanu, instalacji monitoringowej, alarmowej a także wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe do obsługi ww. instalacji – instalacja kanalizacji ścieków bytowych z wykonaniem przyłącza do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami zarządcy tej sieci, waga samochodowa 3,5 tony, ogrodzenie z bramą wjazdową, szlaban z dzwonkiem, zieleń ozdobna i izolacyjna. UWAGA: 1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ, który stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zatorach - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6. W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, posiadające atestyi certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 7. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych niż zawarte w PFU. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą, Projektem Funcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie. 10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy. 11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (umowa o pracę). 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a realizacja tycz czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy. 3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 106
Zatory 07217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zatory
ul. Jana Pawła II 106
Zatory 07217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się