Sukcesywna dostawa farb i wyrobów malarskich do jednostek wykonawczych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

» Opis zapytania

Sukcesywna dostawa farb i wyrobów malarskich do jednostek wykonawczych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 2 do Umowy.

Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z projektem umowy.

Do oferty składanej za pomocą Platformy Zakupowej Wykonawcy dołączą w formie skanu n/w dokumenty :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty (zał. nr 2 do SIWZ)
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (zał. nr 3 do SIWZ)
4) Oświadczenie o akceptacji SIWZ i zapisów umowy (zał. nr 4 do SIWZ)
5) Formularz cenowy dostaw (stanowiący załącznik nr 2 do Umowy)

a ponadto dla asortymentu z Formularza cenowego dostaw (poz. 1-55):
6) Kartę techniczną wyrobu
7) Certyfikat Jakości dla produktów wskazanych w Kartach Standardu Materiału (stanowiące Załączniki nr 8 (a,b,c,d) do Umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
  • Narzędzia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się