Utworzenie i prowadzenie Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowią dwie części:
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - usługi polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktu informacyjno-doradczego w Gorzowie Wlkp.
II część zamówienia - usługi polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktu informacyjno-doradczego w Zielonej Górze.
Zakres zadań stanowiący przedmiot zamówienia jest tożsamy dla części I i II i obejmuje:
Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego na potrzeby realizacji projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, w którym obywatele państw trzecich otrzymają bezpłatną kompleksową informację i pomoc w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym.
Założenia funkcjonowania punktu:
1) Punkt będzie zlokalizowany w miejscu ogólnodostępnym dla cudzoziemców, zapewniającym poufność rozmów.
2) Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem przystosuje lokal do świadczenia usług dla cudzoziemców.
3) Punkt musi umożliwiać obsługę osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi.
4) Punkt musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt biurowy, tj. co najmniej:
a) niezbędne meble biurowe dla pracowników (stanowisko biurowe) oraz dla odbiorców usługi (wieszak, stół i krzesła),
b) sprzęt multimedialny (komputer\laptop z oprogramowaniem, faks, drukarka, skaner lub urządzenie wielofunkcyjne),
c) telefon z numerem stacjonarnym,
d) stały dostęp do internetu,
e) wyposażenie socjalne (ekspres, czajnik, zestaw naczyń, dystrybutor z wodą).
5) Wykonawca zapewni stały adres e-mail dla punktu, służący prowadzeniu korespondencji z Zamawiającym oraz z odbiorcami usług.
6) W punktach będzie wydzielony kącik dla dzieci, który należy wyposażyć w stolik z krzesełkami, regał, zabawki, pufę, materiały piśmiennicze, dywanik.
7) Wykonawca zapewni niezbędne do świadczenia usług materiały biurowe.
8) Punkt będzie otwarty 5 dni w tygodniu, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, po minimum 6 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień do godziny 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9) Usługi doradczo-informacyjne będą mogły być świadczone również poza lokalem Wykonawcy, np. w zakładach pracy.
10) Wykonawca zapewni zarówno pracownikom, jak i odbiorcom usług możliwość korzystania z toalety.
11) W punkcie nie może być prowadzona inna działalność gospodarcza.
12) Usługi świadczone będą bezpłatne. Zakłada się, że w punkcie cudzoziemiec otrzyma rzetelną, kompleksową pomoc i doradztwo m.in. w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin.
13) Klientami punktu będą:
a) Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami):
- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),
- na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
b) Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu a i g.
c) Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2)
- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2)
- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
- złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
- złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ust. 4).
d) Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.
e) Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
f) Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.
g) Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:
- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223),
- przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
- przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)
i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia. Z powyższej grupy klientów wyłączeni są obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo jednego z krajów UE.
14) Punkt będzie zapewniał wykwalifikowaną kadrę pracowniczą tj.:
- doradcę integracyjnego posługującego się językiem ukraińskim lub rosyjskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Doradca integracyjny będzie zatrudniony przez cały okres trwania projektu,
- prawnika posiadającego uprawnienia wymagane dla radcy prawnego lub adwokata. Prawnik będzie świadczył usługi w punkcie co najmniej 2 godziny w tygodniu przez cały okres trwania projektu.
- psychologa, którego wykształcenie będzie potwierdzone dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. Psycholog będzie świadczył usługi w punkcie co najmniej 1 godzinę w tygodniu przez cały okres trwania projektu.
15) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana jako doradca integracyjny wykonujący czynności informacyjno – doradcze zatrudniony był przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).
16) Wykonawca przez okres trwania projektu udzieli pomocy co najmniej 1500 cudzoziemcom.
17) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia co najmniej:
- 2000 porad integracyjnych w trakcie trwania całego projektu z zastrzeżeniem, że liczba porad miesięcznie nie może być niższa niż 90,
- 150 porad prawnych w trakcie trwania całego projektu z zastrzeżeniem, że liczba porad miesięcznie nie może być niższa niż 6,
- 100 porad psychologicznych w trakcie trwania całego projektu z zastrzeżeniem, że liczba porad miesięcznie nie może być niższa niż 4.
18) Udzielając pomocy (porad) wykonawca będzie zobligowany do dokumentowania udzielonej pomocy za pomocą list obecności, wykazu osób, którym udzielono wsparcia, list udzielonych porad oraz deklaracji o przystąpieniu do projektu.
19) Wykonawca będzie zobligowany do dostarczania zleceniodawcy miesięcznych oraz kwartalnych sprawozdań z prowadzonych w punkcie działań.
20) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania świadczonych usług zgodnie ze wzorem druków dokumentów opracowanych przez Zamawiającego oraz przechowywania dokumentacji w punkcie.
21) Wykonawca prowadzić będzie sprawozdawczość merytoryczną i statystyczną ze świadczonych usług, w szczególności sporządzać będzie sprawozdania miesięczne i kwartalne, które przekaże Zamawiającemu w oryginale oraz w formie elektronicznej w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca i kwartału.
22) Usługi będą świadczone na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
23) Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności/ wykazu osób, którym udzielono wsparcia w formie elektronicznej i przekazywania jej również w formie elektronicznej do Zamawiającego na podany adres email w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
24) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia punktu do dnia 29 czerwca 2018 r.
25) Wykonawca zapewni uroczyste otwarcie punktu. W ramach uroczystości wykonawca zapewni catering dla zaproszonych gości (ok 20).
26) Wykonawca prowadzić będzie punkt 22 miesiące od dnia uruchomienia.
27) W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z oczekiwaniami i wymogami Zamawiającego oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się