usługa gastronomiczna obejmująca przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów szpitalnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowywania i dostawy porcjowanych całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 ze zm.) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1, nieprzerwanie przez cały czas trwania umowy co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia przez wszystkie dni tygodnia bez względu na to czy są to dni ustawowo wolne od pracy.
„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o, posiada 9 oddziałów zlokalizowanych w jednym budynku, istnieje możliwość dostarczania posiłków windą na poszczególne kondygnacje Szpitala do punktów kuchennych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się