Zblokowany Budynek Główny - modernizacja instalacji ppoż.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych instalacji ppoż. w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ w załączeniu do Ogłoszenia).
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 62 1240 2470 1111 0000 3221 8802
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Zblokowany Budynek Główny - modernizacja instalacji ppoż. - 10 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zblokowany Budynek Główny - modernizacja instalacji ppoż.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków, ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin / zakład Wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia: Terminy wykonania zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ w załączeniu do Ogłoszenia).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Anna Znój
Telefon kontaktowy: tel. 81 47 06 151; tel. kom.: 609 994 585

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się