Wykonanie obsług technicznych na samolocie Da-42 o znakach SP-NHL

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja obsług technicznych wraz z usuwaniem niesprawności na statku powietrznym stanowiącym własność Zamawiającego, tj.: DA-42
o znakach rejestracyjnych SP-NHL, niewykonywanych w ramach gwarancji zgodnie z umową nr 1081/2016 na dostawę samolotu szkolno-treningowego z dnia 16 listopada 2016 r.
2. Organizacja obsługowa wykonująca obsługi techniczne musi być zatwierdzona zgodnie
z przepisami EASA PART 145 lub PART M/F, posiadać ważny certyfikat z zakresem zatwierdzenia uprawniającym do wykonywania obsługi liniowej i hangarowej oraz usuwania niesprawności na samolotach DA-42.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby wykonującej obsługę hangarową lub liniową samolotu oraz jedną osobę poświadczającą wykonanie obsługi przez personel wykonujący. Zamawiający dopuszcza zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która posiada uprawnienia do wykonywania i jednocześnie poświadczania czynności na samolocie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
5. W przypadku wykonania mniejszego nalotu niż jest planowany, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonywania wszystkich wcześniej wyliczonych obsług planowych i wymian części ograniczonej żywotności
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
8. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się