Organizacja obozu dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 10-dniowego (obejmującego 9 noclegów) obozu dla 33 uczniów, 4 nauczycieli i 1 opiekuna osoby niepełnosprawnej uczestniczących w projekcie pn. „Akademia zdobywania kompetencji i umiejętności przez uczniów i nauczycieli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku” w terminie 04-13.06.2018 r. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Dz. 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Czas trwania obozu letniego: 10 dni
Termin: od 4 czerwca do 13 czerwca 2018 r.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: na terenach z dostępem do strzeżonego kąpieliska (np. Warmia i Mazury lub miejscowości nadmorskie).

Wymagania:
a) Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla 38 osób. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób do 30 lub zwiększenie do maksymalnie 44 osób.
b) Wykonawca nie może pobierać żadnych opłat od uczestników obozu.
c) Wykonawca zapewni organizację obozu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452).
d) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika obozu.
e) Osoba pełniąca funkcję kierownika obozu nie może pełnić tej funkcji na innych obozach/koloniach trwających w tym samym czasie.
f) Nadzór ratownika nad młodzież korzystającą z kąpieli (ratownik ma być podczas kąpieli do wyłącznej dyspozycji młodzieży Zamawiającego).
Wyżywienie:
a) Żywienie uczestników zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149).
b) Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia. Posiłki powinny być urozmaicone, odpowiadające normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, owoce i warzywa.
c) Cztery posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja). Gorący posiłek po przyjeździe do miejsca zakwaterowania bez względu na godzinę przyjazdu, suchy prowiant i napoje na drogę powrotną i w czasie wycieczek. Uczestnicy wypoczynku muszą mieć stały dostęp do napojów w miejscu ogólnodostępnym z możliwością samoobsługi (woda, soki, herbata, kompot).
d) W trakcie trwania wycieczek i powrotu z miejsca wypoczynku do miejsca zamieszkania, suchy prowiant i woda (w szczególności w czasie upałów) nie mogą być porcjowane, powinny być udostępnione w ilościach odpowiadających indywidualnym potrzebom uczestników.
e) Stołówka musi znajdować się w miejscu (na terenie ośrodka), w którym zakwaterowani będą uczestnicy obozu i może stanowić odrębny budynek. Spożywanie posiłków na stołówce musi odbywa się jednocześnie przez wszystkich uczestników Zamawiającego.

Zakwaterowanie:
a) Wykonawca zobowiązuje się zakwaterować uczestników Zamawiającego w budynku murowanych (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego), położonym na terenie uporządkowanym, zagospodarowanym i pozbawionym jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu.
b) Budynek musi być ogrodzony, oświetlony i posiadać całodobowy dozór lub monitoring w spokojnym miejscu z dala od centrum miasta. W formularzu ofertowym należy podać dane adresowe miejsca zakwaterowania.
c) Uczestnicy Zamawiającego zostaną zakwaterowani w jednym budynku na maksymalnie dwóch sąsiadujących ze sobą kondygnacjach.
d) Uczestnicy-uczniowie 33 osoby zostaną zakwaterowani w pokojach minimum 3, a maksimum 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC) w każdym pokoju z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, bez ograniczeń, nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych.
e) Uczestnicy – nauczyciele 4 osoby i 1 opiekun osoby niepełnosprawnej zostaną zakwaterowani w pokojach 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC) w każdym pokoju z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, bez ograniczeń.
f) Wszystkie pokoje, w których zostaną zakwaterowani uczestnicy będą wyposażone w łóżka o rozmiarach standardowych, jak dla osób dorosłych.
g) W miejscu zakwaterowania do dyspozycji Zamawiającego będą się znajdować 4 sale do prowadzenia zajęć z języka angielskiego – pomieszczenia niezależne od siebie. UWAGA: Do realizacji w okresie obozu przewidziane jest po 40 godzin zajęć dla każdego nauczyciela. Zajęcia przeprowadzone są przez nauczycieli Zamawiającego, który także wypłaca im wynagrodzenie.
h) Na terenie należącym do miejsca zakwaterowania powinny znajdować się miejsca przeznaczone do rekreacji np. boisko do siatkówki, koszykówki, sala dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym.
i) Miejsce zakwaterowania uczestników posiada maksymalnie 250 miejsc wypoczynkowych, do miejsc wypoczynkowych wlicza się wszystkich wczasowiczów/ kolonistów korzystających z infrastruktury ośrodka (np. boisk, stołówki, świetlicy itp.).
j) Pokoje uczestników musza mieć zapewnioną obsługę sprzątająco-porządkową dla utrzymania czystości w pokojach i węzłach sanitarnych.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa:
Bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779).
Organizator wypoczynku zapewnia możliwość korzystania z kąpieliska spełniającego wymogi bezpieczeństwa i czystości wody oraz opiekę ratownika podczas kąpieli.

Transport:
a) Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zapewnia transport uczestników z miejsc zbiórek do placówki wypoczynku oraz z powrotem do miejsc zbiórek wskazanych poniżej, a także informuje uczestników, ich rodziców bądź opiekunów prawnych o zasadach transportu: terminach i godzinach wyjazdu oraz przyjazdu, miejscach zbiórek itd.
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu wyłącznie dla uczestników wycieczki, autokarem rok produkcji nie wcześniej niż 2008r., przystosowanym do przewozu osób. Autokar będzie do wyłącznej dyspozycji uczestników wyjazdu (brak możliwości zabrania innych osób na trasie). Osoby prowadzące autokar muszą posiadać wszystkie niezbędne i aktualne do tego celu uprawnienia. W przypadku awarii autokaru Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autokaru zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przyjmuje pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia usługi przewozowej.
c) Organizator wypoczynku informuje rodziców uczestników lub ich opiekunów prawnych o adresie ośrodka kolonijnego oraz potrzebnym wyposażeniu dla dziecka.
d) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do bezpłatnego dowozu uczestników na miejsce kolonii i z powrotem pod opieką wychowawców.
e) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników na czas podróży i pobytu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie okaże dokumenty potwierdzające wykupienie ubezpieczenia.
f) Podczas transportu wykonawca zapewnia podstawowe leki i materiały opatrunkowe (apteczka).Opieka medyczna:
a) Wykonawca zapewnia opiekę pielęgniarską i lekarską. Zamawiający wymaga, aby pielęgniarki i lekarz w celu zapewnienia opieki medycznej byli dostępni na telefon z dyspozycyjnością 24 h/dobę.
b) Wykonawca zapewnia podstawowe lekarstwa i materiały opatrunkowe w przypadku zachorowań kolonistów, z tym, że ich dawkowanie musi być zgodne z zaleceniem lekarza.
c) W razie nagłej potrzeby Wykonawca zapewnia bezpłatny transport do szpitala.
d) Wykonawca lub kierownik kolonii niezwłocznie powiadamia właściwe Kuratorium Oświaty o zaistnieniu okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników.

Atrakcje:
a) Zorganizowanie minimum dwóch całodniowych wycieczek wyjazdowych z przewodnikiem do atrakcyjnych miejsc oddalonych do 100 km od miejsca zakwaterowania. Przez wycieczkę wyjazdową Zamawiający rozumie wycieczkę autokarową lub innym środkiem lokomocji trwającą min. 8 godzin.
b) Wykonawca zapewni podczas wycieczek wejście do obiektu biletowanego (np. zamek, ogród zoologiczny, muzeum, skansen, oceanarium lub inne).

Program kolonii:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia atrakcyjnego programu kolonii promującego ruch i bezpieczną aktywność fizyczną oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań (np. imprezy sportowe, gry i zabawy ruchowe, gry terenowe, gry i zabawy świetlicowe, konkursy, dyskoteki, ogniska, wycieczki wyjazdowe, piesze, rowerowe itp.).
b) Informacja o wycieczce wyjazdowej, całodniowej do miejscowości wskazanych powyżej musi się znaleźć w programie kolonii.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się