Zakup i dostawa materiałów budowlanych, remontowych i instalacyjnych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o . ul. Cieślaka 6b w Szczecinku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, remontowych i instalacyjnych określonych w dwóch częściach:
1.1. CZĘŚĆ I wykazy stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej specyfikacji.
1.2. CZĘŚĆ II wykazy stanowiące załączniki nr 2 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zobowiązany jest do dostarczenia określonych materiałów zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
3. Dostawy materiałów zużywanych do usuwania awarii i wykonywania drobnych napraw (dotyczy części I oznaczonych w załączniku nr 1 do SIWZ na kolor zielony oraz wykazane w części II w załączniku nr 2 do SIWZ) muszą być realizowane na bieżąco, przynajmniej raz dziennie. Dostawy materiałów zużywanych do wykonywania robót planowanych (dotyczy części I oznaczonych w załączniku Nr 1 do SIWZ na kolor żółty) muszą być realizowana w terminie 5 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia e-mailem lub faksem przez Dział Remontowy ZGM TBS Sp. z o. o. w Szczecinku, (przy czym termin liczony jest od dnia następnego).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego przy ul. Wyszyńskiego 72b w Szczecinku lub loco plac budowy – pod wskazany w zamówieniu adres w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek towaru- dotyczy części I oraz części II.
4. W przypadku punktu dystrybucji zlokalizowanego na terenie Szczecinka materiały budowlane, remontowe i instalacyjne mogą być odbierane również bezpośrednio przez Zamawiającego (w odniesieniu do materiałów wykazanych w części I oznaczonych w załączniku nr 1 do SIWZ na kolor zielony oraz wykazane w części II w załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca musi zapewnić właściwą realizację umowy poprzez posiadanie niezbędnych ilości materiałów, określonych w:
4.1. CZĘŚĆ I wykazy stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej specyfikacji.
4.2. CZĘŚĆ II wykazy stanowiące załączniki nr 2 do niniejszej specyfikacji.
5. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do dyspozycyjności w przypadku awarii: całodobowo/ w godzinach pracy Wykonawcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym)- dotyczy części I oraz części II
6. Zamówienia cząstkowe muszą być zrealizowane jednorazowo i w całości. Brak któregoś artykułu z zamówienia spowoduje nie przyjęcie towaru do magazynu bądź nieodebranie tego towaru przez Zamawiającego- dotyczy części I oraz części II.
7. Ilości przedstawione w załączniku są ilościami planowanymi i mogą ulec zmianie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem- dotyczy części I oraz części II.
8. Oferowane materiały muszą posiadać stosowne atesty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o przedłożenie wybranych artykułów celem oceny ich jakości. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia we wskazanym terminie pojedynczych egzemplarzy wskazanych produktów- dotyczy części I oraz części II.
9. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje dostawy materiałów budowlanych, remontowych i instalacyjnych nieujętych w:
9.1. CZĘŚĆ I wykazy stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej specyfikacji.
9.2. CZĘŚĆ II wykazy stanowiące załączniki nr 2 do niniejszej specyfikacji.
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały zgodnie z gwarancją producenta jednak nie krótszą niż 12 miesięcy- dotyczy części I oraz części II.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Materiały budowlane
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się