wykonywanie usług kominiarskich wraz z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Miasta Gliwice oraz Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

» Opis zapytania

Zgodnie z numeracją SIWZ:
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
3.4. Miejsca realizacji usługi (nieruchomości) stanowią wykazy adresowe, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3.4. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o planowanych przeglądach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca. Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem.
3.5. Dokonanie wizji w terenie. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
3.6. Zamawiający przewiduje fakturowanie w etapach; rozliczenie ryczałtowe.
3.7. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały
do wykonania zamówienia.
3.8. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów.
3.10. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.15. Miejsce realizacji: Gliwice, zgodnie z załączonymi wykazami.
3.16. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.