Zakup odzieży roboczej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży roboczej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, szczegółowo określonej w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 1 do projektu Umowy).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 Części zgodnie z ww. „Opisem przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza w zakresie Części 1 zastosowanie przedmiotu zamówienia równoważnego do przedstawionego w „Opisie przedmiotu zamówienia” Załącznik nr 1 do projektu Umowy pod warunkiem, że przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne tam określone. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia równoważnego do wymienionego w Załączniku nr 1 do projektu Umowy Wykonawca musi podać jego nazwę i załączyć do oferty wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy na podstawie wymaganych dokumentów nie da się określić równoważności oferowanego produktu Wykonawca musi przedłożyć dokumenty, które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego na podstawie, których będzie można dokonać oceny technicznej zaproponowanego produktu równoważnego (dokumenty muszą być w języku polskim i być czytelne). Natomiast w zakresie Części 6 Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie przedmiotu zamówienia równoważnego do przedstawionego w „Opisie przedmiotu zamówienia” Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
4. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wszystkim wymaganiom oraz parametrom określonym w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 1 do projektu Umowy).
6. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w I kwartale 2018 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania tzw. prawa opcji, tj. do zmniejszenia ilości dostaw z każdej pozycji o nie więcej niż 20%.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. zgodnie z pkt. 6.2.6.1. Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postępowaniu

2. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zakupowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale, a jeżeli zostaną dostarczone w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym.
2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesieniu wadium
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Część 6:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa – Magazyn G007
Termin wykonania zamówienia: 1. Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.01.2019 r. Strony Umowy będą ustalać każdorazowo termin dostawy wg niżej wymienionych zasad:
2. dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego,
3. realizacja zamówienia cząstkowego następować będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o zamówieniu cząstkowym pisemnie - faksem lub poczta elektroniczną. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu cząstkowym określi wymagany asortyment, ilość oraz rozmiary odzieży będącej przedmiotem danej dostawy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Magdalena Śledziona
Telefon kontaktowy: 44 735 17 96

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się