„Wykonanie usług ratownictwa wodnego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usług ratownictwa wodnego”
2. Wykonanie usług ratownictwa wodnego odbywać się będzie w 2 lokalizacjach:
w niecce obiektu krytej pływalni zlokalizowanej na terenie AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 i na wodach otwartych przy Ośrodku Naukowo Dydaktycznym AWF w Pięknej Górze.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający zapewni zakwaterowanie dla ratowników, pomieszczenie socjalne oraz hangar na sprzęt.
5. Rozliczenie – zapłata dokonywana będzie w okresach miesięcznych, w miesiącu następującym po miesiącu, za który będzie należne wynagrodzenie na podstawie faktycznej ilości godzin przepracowanych i ceny jednostkowej brutto za jedna godzinę świadczenia usługi.
6. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w przepisach prawa.
7. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie wykaz przepracowanego czasu sporządzony przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego oraz faktura/rachunek stanowiący podstawę do wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
8. Wykonawca wyposaży ratownika w niezbędny sprzęt ratunkowy i ratowniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym : zestaw R1 z inhalatorem tlenowym, defibrylator, deska ortopedyczna, deska ratownicza oraz skuter wodny z platformą ratowniczą lub łódź motorową.
9. Wykonawca wyposaży ratowników w jednolity strój ratowniczy o odpowiednio oznakowany.
10. Wobec faktu, że Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający może nie wykorzystać do 30% ilości godzin w przypadku gdy będzie to konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, bieżących potrzeb oraz konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Marymoncka 34
Warszawa 00968
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
ul. Marymoncka 34
Warszawa 00968
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się