Zakup opracowania projektu programu oraz zakup i montaż indywidualnego systemu przyzywowego w formie opasek naręcznych z przyciskiem alarmowym, lokalizatorem oraz synchronizację z zamontowanym systemem kontroli dostępu do pokoi mieszkańców

» Opis zapytania

Zakup opracowania projektu programu oraz zakup i montaż indywidualnego systemu przyzywowego w formie opasek naręcznych z przyciskiem alarmowym, lokalizatorem,
oraz synchronizację z zamontowanym systemem kontroli dostępu do pokoi mieszkańców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

1) opracowanie projektu programu przyzywowego - alarmowego zgodnie
z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej oraz jego synchronizacja z istniejącym systemem kontroli dostępu w wersji papierowej, w ilości 3 szt. egzemplarzy i w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu, na oddzielnej płycie CD lub DVD,
2) zakup i montaż indywidualnego systemu przyzywowego w formie opasek naręcznych
z przyciskiem alarmowym, lokalizatorem, oraz synchronizację z zamontowanym systemem kontroli dostępu do pokoi mieszkańców,
3) instalację i uruchomienie aplikacji obsługującej system przyzywowy,
4) indywidualne przeszkolenie z zakresu obsługi systemu przyzywowego i działania systemu kontroli dostępu wszystkich mieszkańców oraz wytypowanych pracowników
w DPS „Syrena”.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru. Udzielenie krótszego okresu gwarancji, niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niekompletnych w obrębie przedmiotu zamówienia, oferty takie będą podlegały odrzuceniu.
Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej
lub udzielenia licencji.
Zaoferowany projekt programu przyzywowo-alarmowego może być wykorzystywany po jego dostosowaniu w innych jednostkach m.st. Warszawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się