Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego

» Opis zapytania

Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeszkoli w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia minimum 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego.
1.2. Warunki leasingu operacyjnego
1) Rodzaj leasingu – operacyjny z opcją wykupu,
2) Waluta – polski złoty,
3) Okres leasingu – 60 miesięcy,
4) Ilość rat leasingowych – 59 równych, stałych, miesięcznych, zgodnie z harmonogramem (koszt zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty),
5) Pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie dostarczony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń,
6) Opłata manipulacyjna – 0%,
7) Podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej,
8) Opłata wstępna: 10% wartości netto pojazdu, nie jest traktowana jako rata i nie należy wliczać jej do okresu finansowania. Dopuszcza się wliczenie w opłatę wstępną opłaty przygotowawczej (prowizji),
9) Wartość wykupu 1% wartości netto pojazdu,
10) Raty leasingowe, Wykonawca przedstawi miesięczną wartość usługi leasingu w PLN, którego przedmiotem jest dostawa pojazdu,
11) Cena oferty musi wynikać ze sporządzonej kalkulacji, którą należy przedstawić w formularzu ofertowym. W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego i na jego wniosek.
12) Ubezpieczenie – Zamawiający akceptuje konieczność ubezpieczenia pojazdu w całym okresie trwania umowy leasingu,
13) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy pod warunkiem jej zgodności z SIWZ.
14) Wykonawca dostarczy przed dostawą pojazdu:
 harmonogram (plan) płatności,
 ogólne warunki leasingu,
 wzór umowy leasingu.
1.4. Wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, w szczególności takie jak: transport do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca. Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia na własny koszt stanu technicznego pojazdu na wybranej stacji diagnostycznej w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji minimum 3 m-ce od daty odbioru protokolarnego na cały przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się