Bezgotówkowe wydawanie gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Miejsce wydawania posiłku powinno znajdować się w dzielnicy Chorzów Batory.
2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę wraz pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 500 (pięćset) ml lub ,zamiennie, z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 400 (czterysta) g.
3. Temperatura wydawanych posiłków zgodna będzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 6 (sześciu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 2 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy.
5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) lokalu Wykonawcy mieszczącym się w Chorzowie Batorym, w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga aby czas wydawania posiłków obejmował (zawierał) co najmniej godziny od 10.00 do 18.00 w dni powszednie, a w soboty – godziny od 10.00 do 14.00.
6. Wydawanie gorących posiłków może być prowadzone jedynie w punktach spełniających wymogi dotyczące żywienia zbiorowego (bary, jadłodajnie). Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie swojej placówki, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza placówkę we własnych naczyniach lub pojemnikach.
7. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych.
8. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem), wyrobów tytoniowych za bon żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania wyłącznie gorącego posiłku.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w co najmniej 1 (jednym) punkcie zlokalizowanym w dzielnicy Chorzów Batory.
9. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek.
10. Na dzień ogłoszenia postępowania, Zamawiający wydaje bloczki żywieniowe dla łącznie około 250 (dwieście pięćdziesiąt) posiłków dziennie. Ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie.
11. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni miesiąca, zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym.
12. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będą wystawiane przez Wykonawcę noty obciążeniowe/rachunki/ faktury wraz ze zwrotem zrealizowanych, wystawionych przez Zamawiającego bloczków żywieniowych. Noty rozliczeniowe/rachunki/faktury oraz zrealizowane bloczki żywieniowe rozliczane będą w cyklach comiesięcznych.
13. Za zrealizowane bloczki żywieniowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w nocie obciążeniowej/rachunku/fakturze, będącą suma wartości nominalnych dołączonych, zrealizowanych bloczków żywieniowych, w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia przedstawienia noty obciążeniowej/rachunku/faktury z wymaganymi dokumentami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się