Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, dotyczących koszenia łąk nowohuckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy realizacji usług w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, dotyczących koszenia łąk nowohuckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 46/2018.
2. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu elementów. Elementy od 1 do 5 – łąki nowohuckie o łącznie szacowanej powierzchni wynoszącej około 29,88 ha. Całość zamówienia dotyczy jednokrotnego koszenia Elementów: od 2 do 5, przy czym element 3 na żądanie Zamawiającego może być koszony dwukrotnie, element 1 – koszenie trzykrotne. Zakres i forma oraz zakładane terminy zabiegów koszenia podano poniżej.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
3.1. Element 1 – pow. koszenia około 2,72 ha.
3.1.1. Wymagania odnośnie zabiegu koszenia:
3.1.1.1. Planowany termin koszenia:
I termin: 24.05.2018r. do 30.05.2018r.; II termin: 01.07.2018r. do 15.07.2018r.; III termin: 15.08.2018r. do 30.08.2018r.
3.1.1.2. Wykonawca musi zapewnić aby koszenie wykonane w terminach I i II, było poprzedzone sprawdzeniem przez ornitologa, czy w tym wydzieleniu nie ma czynnych gniazd ptaków ornitologa.
3.1.1.3. Koszenie należy przeprowadzić na całej powierzchni elementu 1, poza zadrzewieniami śródpolnymi.
3.1.1.4. Wysokość koszenia zawarta między 5 a 15 cm (zalecane około 10 cm).
3.1.1.5. Koszenie musi być wykonane przy pomocy kosiarki rotacyjnej lub listwowej, zalecane wyposażenie kosiarki w wypłaszacz dźwiękowy (dzwonki, rurki, itp.).
3.1.1.6. Technika koszenia: w sposób nie niszczący struktury roślinności i gleby, koszenie ma być wykonane w sposób umożliwiający ucieczkę zwierzętom, czyli albo rozpoczęcie koszenia od środka łąki i kontynuowanie go w kierunku zewnętrznych granic łąki, albo koszenie tzw. pasowe – niedopuszczalne jest koszenie okrężne od zewnątrz do środka koszonej powierzchni.
3.1.1.7. Usunięcie ściętej biomasy w terminie najpóźniej do 14 dni od skoszenia, lub niezwłocznie po ustaniu przyczyn pogodowych ze względu na które termin ten nie mógłby być zrealizowany ale nie później niż do 30 dni po wykonanym pokosie.
3.2. Element 2 – pow. koszenia około 7,53 ha.:
3.2.1. Wymagania odnośnie zabiegu koszenia:
3.2.1.1. Planowany termin koszenia: od 01.09.2018r. do 15.09.2018r.
3.2.1.2. Koszenie należy przeprowadzić na całej powierzchni elementu 2, poza zadrzewieniami śródpolnymi.
3.2.1.3. Wysokość koszenia zawarta między 5 a 15 cm (zalecane około 10 cm).
3.2.1.4. Koszenie musi być wykonane przy pomocy kosiarki rotacyjnej lub listwowej, zalecane wyposażenie kosiarki w wypłaszacz dźwiękowy (dzwonki, rurki, itp.).
3.2.1.5. Technika koszenia: w sposób nie niszczący struktury roślinności i gleby, koszenie ma być wykonane w sposób umożliwiający ucieczkę zwierzętom, czyli albo rozpoczęcie koszenia od środka łąki i kontynuowanie go w kierunku zewnętrznych granic łąki, albo koszenie tzw. pasowe – niedopuszczalne jest koszenie okrężne od zewnątrz do środka koszonej powierzchni.
3.2.1.6. Usunięcie ściętej biomasy w terminie najpóźniej do 14 dni od skoszenia, lub niezwłocznie po ustaniu przyczyn pogodowych ze względu na które termin ten nie mógłby być zrealizowany ale nie później niż do 30 dni po wykonanym pokosie.
3.3. Element 3 – pow. koszenia około 15,80 ha.
3.3.1. Wymagania odnośnie zabiegu koszenia:
3.3.1.1. Planowany termin koszenia: od 15.06.2018r. do 30.09.2018r., możliwa zmiana terminu koszenia z uwagi na konieczność uwzględnienia biologii gatunków motyli oraz aktualnych warunków fenologicznych.
3.3.1.2. Pozostawienie 15% - 20% powierzchni nieskoszonej wg wskazań Zamawiającego w obrębie elementu 3, pow. 15,80 ha, jest już powierzchnią uwzględniającą obszar niekoszony.
3.3.1.3. Wysokość koszenia zawarta między 5 a 15 cm (zalecane około 10 cm)
3.3.1.4. Koszenie musi być wykonane przy pomocy kosiarki rotacyjnej lub listwowej, zalecane wyposażenie kosiarki w wypłaszacz dźwiękowy (dzwonki, rurki, itp.).
3.3.1.5. Technika koszenia: w sposób nie niszczący struktury roślinności i gleby, koszenie ma być wykonane w sposób umożliwiający ucieczkę zwierzętom, czyli albo rozpoczęcie koszenia od środka łąki i kontynuowanie go w kierunku zewnętrznych granic łąki, albo koszenie tzw. pasowe – niedopuszczalne jest koszenie okrężne od zewnątrz do środka koszonej powierzchni.
3.3.1.6. Usunięcie ściętej biomasy w terminie od 7 do 14 dni od skoszenia, lub niezwłocznie po ustaniu przyczyn pogodowych ze względu na które termin ten nie mógłby być zrealizowany ale nie później niż do 30 dni po wykonanym pokosie.
3.4. Element 4 – pow. koszenia około 2,23 ha.
3.4.1. Wymagania odnośnie zabiegu koszenia:
3.4.1.1. Planowany termin koszenia: od 15.09.2018r. do 30.09.2018r., możliwa zmiana terminu koszenia z uwagi na konieczność uwzględnienia biologii gatunków motyli oraz aktualnych warunków fenologicznych.
3.4.1.2. Pozostawienie 10% powierzchni nieskoszonej wg wskazań Zamawiającego w obrębie elementu 4, pow. 2,23 ha, jest już powierzchnią uwzględniającą obszar niekoszony.
3.4.1.3. Wysokość koszenia zawarta między 5 a 15 cm (zalecane około 10 cm)
3.4.1.4. Koszenie musi być wykonane przy pomocy kosiarki rotacyjnej lub listwowej, zalecane wyposażenie kosiarki w wypłaszacz dźwiękowy (dzwonki, rurki, itp.).
3.4.1.5. Technika koszenia: w sposób nie niszczący struktury roślinności i gleby, koszenie ma być wykonane w sposób umożliwiający ucieczkę zwierzętom, czyli albo rozpoczęcie koszenia od środka łąki i kontynuowanie go w kierunku zewnętrznych granic łąki, albo koszenie tzw. pasowe – niedopuszczalne jest koszenie okrężne od zewnątrz do środka koszonej powierzchni.
3.4.1.6. Usunięcie ściętej biomasy w terminie najpóźniej do 14 dni od skoszenia, lub niezwłocznie po ustaniu przyczyn pogodowych ze względu na które termin ten nie mógłby być zrealizowany ale nie później niż do 30 dni po wykonanym pokosie.
3.5. Element 5 – pow. koszenia około 1,60 ha.
3.5.1. Wymagania odnośnie zabiegu koszenia:
3.5.1.1. Planowany termin koszenia: od 15.08.2018r. do 30.09.2018r., możliwa zmiana terminu koszenia z uwagi na konieczność uwzględnienia biologii gatunków motyli oraz aktualnych warunków fenologicznych.
3.5.1.2. Technika koszenia: w sposób nie niszczący struktury roślinności i gleby, koszenie ma być wykonane w sposób umożliwiający ucieczkę zwierzętom, z uwagi iż element 5 stanowi skarpa preferowane koszenie ręczne.
3.6. Wykonawca musi uwzględnić fakt, że nie jest możliwe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych czy transportowych przy użyciu ciężkiego sprzętu, w obszarach gdzie to mogłoby doprowadzić do bezpowrotnego zniszczenia cennych siedlisk.
3.7. W razie skrajnie złych warunków pogodowych powodujących nadmierne wysycenie gleby wodą nie pozwalających na wjazd sprzętem rolniczym, należy uwzględnić w ograniczonym zakresie na obszarach szczególnie podmokłych i jednocześnie najbardziej cennych przyrodniczo wykonanie koszenia ręcznego.
3.8. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na znaczny zakres zamówienia i krótki okres jego realizacji Wykonawca winien zapewnić odpowiednią organizację pracy i niezbędne zasoby, celem należytego wykonania zamówienia w terminie.
3.9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług koszenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie usługi koszenia, balowania i zbierania oraz prace porządkowe, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 108 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
5. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018r., liczonym od dnia zawarcia umowy.
6. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, podając również ryczałtową cenę jednostkową na 1 ha, a przedstawiając wartości we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
8. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań.
9. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
10. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się