Dostawa środków chemicznych pozostałych

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa środków chemicznych pozostałych dla Sekcji Eksploatacji podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Rzeszowie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z uwzględnieniem Załącznika nr 3 do SIWZ - Specyfikacja dostaw.

Dostawy będą realizowane na podstawie Zamówień określających asortyment, ilość i miejsce dostawy, przesyłanych na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

Koszty dostaw ponosi Wykonawca.

Termin realizacji Zamówień: do dnia 30.05.2018 r.

Obowiązkiem Oferenta jest dołączenie do Oferty (w formie skanu zawierającego podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) uzupełnionych wzorów załączników:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej,
Załącznik nr 3 – aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczanie wykonawcy o akceptacji SIWZ,
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz Cenowy.

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Pan Eugeniusz Kowalik, tel: 17 711 21 45, e-mail: Eugeniusz.Kowalik@plk-sa.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się