Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – monitoring przyrodniczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowego monitoringu przyrodniczego na terenie Nadleśnictwa Karwin w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
1) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz ze sporządzeniem opracowania inwentaryzacyjnego przed realizacją inwestycji, polegającej na budowie obiektów małej retencji (3 progi o wysokości piętrzenia wody do 1,0 m);
2) wykonanie pierwszych badań powtórnych po upływie jednego sezonu wegetacyjnego po roku, w którym zakończono realizację inwestycji wraz ze sporządzeniem opracowania podsumowującego wyniki badań porealizacyjnych;
3) wykonanie drugich badań powtórnych w roku kolejnym po roku wykonania pierwszych badań powtórnych wraz ze sporządzeniem opracowania podsumowującego wyniki badań porealizacyjnych;
4) sporządzenie opracowania końcowego wyników badań terenowych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z metodyką zawartą w ,,Instrukcji do inwentaryzacji przyrodniczej przed realizacją inwestycji oraz do badań powtórnych po realizacji inwestycji realizowanych w ramach monitoringu szczegółowego w Projektach pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych, Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”, Warszawa, styczeń 2018, zwanej w dalszej części SIWZ ,,Instrukcją”, stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ.
Wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób odbiegający od metodyki zawartej w Instrukcji nie jest możliwe z uwagi na konieczność zachowania porównywalności wyników uzyskanych przez nadleśnictwa realizujące szczegółowy monitoring przyrodniczy w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całości prac opisanych w Instrukcji dla następujących komponentów przyrodniczych:
1) botanika (część inwentaryzacyjna, część porealizacyjna);
2) batrachofauna (część inwentaryzacyjna, część porealizacyjna);
3) awifauna (część inwentaryzacyjna, część porealizacyjna).
W ramach przedmiotu zamówienia nie będzie realizowany opisany w Instrukcji komponent – odonatofauna.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren leśnictwa Grotów, gdzie planuje się budowę następujących obiektów małej retencji:
nr zadania 10-13-1.2-06 - Mała retencja Mokradki - Budowa 3 progów o wysokości piętrzenia.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia w całości zlokalizowane jest na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin. Przybliżona lokalizacja, na której wykonywany będzie przedmiot zamówienia została przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.
Faktyczne miejsca wykonywania badań terenowych wyznaczy Wykonawca, zgodnie z metodyką opisaną w Instrukcji.
Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie;
2) Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym problemy powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia;
3) do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi i materiałów, dostarczonych własnym transportem;
4) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi wszelkie koszty opracowań;
5) wszelkie opracowania i inne dokumenty sporządzane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wdrażania projektu ,,Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej” – część II - Podręcznik procedur. Wzory znaków w wersji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy;
6) Wykonawca zobowiązany będzie stosować przy realizacji przedmiotu zamówienia następujące załączniki do Instrukcji:
a) załącznik nr 1 - Formularz kontroli terenowej płazów;
b) załącznik nr 2 - Formularz liczeń ornitologicznych;
c) załącznik nr 3 - Lista kodów gatunków;
d) załącznik nr 4 - Symbole do stosowania na mapach w trakcie liczeń awifauny.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących jakiekolwiek czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się