Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektów bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa dla części obszaru miasta Łodzi - strefy rewitalizowanej, a w szczególności do opisanej w ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej „Specyfikacji pojęciowego modelu danych dla BDOT500

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektów bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa dla części obszaru miasta Łodzi - strefy rewitalizowanej, a w szczególności do opisanej w ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej „Specyfikacji pojęciowego modelu danych dla BDOT500”.
Stan istniejący:
2. Zamawiający posiada bazę BDOT500 utworzoną w systemie GEO-INFO w latach 2000-2012 w ramach projektu „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi”. Dane dotyczące obiektów bazy danych pochodziły z materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Były to dane pozyskane z pomiarów terenowych na podstawie szkiców polowych, inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentów przyjętych do Zasobu pzgik jak również w przypadku braku pomiaru pozyskane na podstawie digitalizacji rastra analogowej mapy zasadniczej. W 2017 r. Zamawiający dokonał konwersji obiektów baz danych prowadzonych przez starostę i dostosował narzędzia do ich prowadzenia do obowiązujących przepisów prawa.
3. Zamawiający posiada inne powiatowe bazy: GESUT, EGiB, BDSOG prowadzone również w systemie GEO-INFO oraz EMUiA.
4. Zamawiający posiada ortofotomapę utworzoną w roku 2013 oraz 2015 i 2017 o dokładności 0,05m.
5. Zamawiający posiada operaty techniczne zawierające dane stanowiące podstawę do poprawienia obiektów w bazie BDOT500.
6. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przygotowania na podstawie Warunków technicznych Harmonogramu, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
b) dostarczenia uzupełnionej i poprawionej bazy BDOT500,
c) bieżącego nadzoru nad realizacją umowy dla zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji, poprawności merytorycznej oraz wysokiej jakości realizowanych prac, zgodnie z odnośnymi kryteriami akceptacji i procedurami odbioru.
7. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w „Warunkach technicznych realizacji zamówienia” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dostaw/usług który stanowi załącznik nr 1 do Rozdziału II niniejszej s.i.w.z.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do Rozdziału II niniejszej s.i.w.z.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się