Dostaw środków higieny i czystości do higienizacji obiektów i pomieszczeń, materiałów jednorazowego użytku oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny i czystości, środków do higienizacji obiektów i pomieszczeń, materiałów jednorazowego użytku oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości na rzecz 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1a - zadanie nr 1 i nr 2, w załączniku nr 1b – zadanie nr 3, w załączniku nr 1c – zadanie nr 4
i nr 5, w załączniku nr 1d – zadanie nr 6 do SIWZ – formularz cenowy.
Wymagania dotyczące dostawy dla zadania nr 1 i nr 2:
1) Wymagania obligatoryjne – standardy jakościowe:
a) Produkty z poz. od 5 do 8 (zadanie nr 2) muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być ujęte w planie higieny w kompleksowym stosowaniu w obiektach bloku żywnościowego. Muszą się nawzajem uzupełniać w planie higieny w stosowaniu codziennym i okresowym.
b) Produkty zawierające substancje niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) muszą posiadać kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego, zawierającą datę sporządzenia.
2) Wymagania obligatoryjne – standardy logistyki dystrybucji:
a) produkty winny być pakowane i dystrybuowane w indywidualnych
i zbiorczych opakowaniach;
b) opakowania indywidualne winny być odporne na działanie środków
w nich przechowywanych oraz na silne uszkodzenia mechaniczne (m.in. upadek na twardą powierzchnię z wysokości 1m);
c) opakowanie jednostkowe winno posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po jego wielokrotnym otwarciu oraz plomby jednorazowe ulegające samozniszczeniu w trakcie pierwszego otwarcia;
d) opakowania jednostkowe powinny być znakowane standardowymi etykietami, informującymi użytkownika m.in. o warunkach magazynowania
i przechowywania, środkach bezpieczeństwa i zagrożeniach;
e) opakowania jednostkowe o wadze powyżej pięciu kilogramów, winny posiadać indywidualny, wygodny uchwyt do przenoszenia
i przelewania produktu;
f) etykieta na opakowaniu jednostkowym powinna co najmniej zawierać:
• nazwę, logo, adres producenta;
• opis przygotowania produktu do użycia i sposób jego stosowania;
• opis składu chemicznego;
• czas skutecznego działania w przypadku środków dezynfekcyjnych;
• sposób dozowania;
• informacja o środkach ostrożności, w postaci znaków graficznych;
• ilość i pojemność opakowania indywidualnego i zbiorczego;
• numer serii i datę produkcji;
• okres przydatności do użycia.
g) oznakowanie powinno zawierać:
• Informacje o warunkach użytkowania materiałów i wyrobów, jeżeli jest to niezbędne dla zdrowia lub życia człowieka.
3) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Dostarczenia systemów dozujących i mieszających wraz z ich montażem we wskazanych miejscowościach (Tomaszów Mazowiecki, Leźnica Wielka, Nowy Glinnik, Łódź ul. Źródłowa i 6-sierpnia) w następujących ilościach:
• Urządzenia dozujące do płynu myjącego oraz nabłyszczacza
w zmywarkach z elektronicznym pomiarem przewodności metodą indukcyjną wraz z kontrolą poziomu płynu w pojemnikach
z sygnalizacją alarmową w przypadku braku płynu – w ilości 13 kpl. – do
7 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy;
• Dwu/trzy funkcyjne mieszalniki z wężem 20m – w ilości 13 kpl. – do 7 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy;
b) Dostarczenia instrukcji BHP i planów higieny gotowych do zamontowania
w formie łatwo zmywalnej – 13 kpl.
c) Dostarczenia odpowiedniej ilości dozowników/butelek ze spryskiwaczem
o poj. 0,5-1,0 litra do właściwego użytkownika środków czystości, każdy środek oraz dozowniki muszą posiadać etykiety w języku polskim z opisem stosowania (około 25 szt.).
d) Przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania ze środków chemicznych oraz urządzeń dozujących środki chemiczne.
4) Produkty z poz. 1-9 (zadanie nr 2) – minimalny okres do użycia nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy.
5) Produkty z poz. 12-19 (zadanie nr 2) muszą posiadać atest na kontakt z artykułami żywnościowymi.
Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy od daty odbioru towaru.

Wymagania dla zadania nr 3.
Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
Wykonawca wraz z towarem zobowiązany jest dostarczyć kopię atestu PZH lub równoważnego do każdej partii dostarczonego towaru (tylko w przypadku oświadczenia o posiadaniu atestów PZH lub równoważnych).
Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru.

Wymagania dla zadania nr 4 i 5.
Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami.
Zamawiający w zadaniu nr 4 w poz. 3-7, 20, 23- 26, 29 - 35, 37 , oraz w zadaniu nr 5 w poz. 4, 12, 19, 21, 23 - 30, 32, dopuścił towary równoważne.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę towarów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wraz z towarem dostarczyć właściwe certyfikaty, oświadczenia producenta.
W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z towarem dostarczy:
zadanie nr 4: aktualne karty charakterystyki, atesty PZH lub równoważne,
zadanie nr 5: karty katalogowe, atesty PZH lub równoważne.
Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru.

Wymagania dla zadania nr 6.
Odkurzacz do czyszczenia magazynów zaopatrzenia lotniczo – technicznego. Odkurzacz workowy, moc znamionowa min 1350 W, wydatek powietrza nie mniejszy niż 74l/s, podciśnienie min. 25,4 kPa, pojemność zbiornika min.30 litrów, dł. Przewodu ssącego min. 4 m, zasilanie 230 V, plus niezbędne akcesoria.
Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym
z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 6 zadań.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się