Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup/ dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
Rodzaj zamówienia :dostawa.
Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i własne ryzyko na adres Zamawiającego (MPGK Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia (zgodnie z pkt 5 d)SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Wykonawca wskaże w ofercie zakres usług wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamówienia, którego parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne będą zgodnie ze świadectwem homologacji
2. Warunki leasingu
a) Rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje Wykonawca (Finansujący w umowie leasingu)
b) usługa leasingu rozliczana jest w złotych polskich (PLN)
c) wartość udziału własnego (opłaty wstępnej) Zamawiającego : 5% wartości netto pojazdu + 23% podatek VAT
d) raty leasingowe zmienne
e) oprocentowanie oparte na koszcie zmiennym, co oznacza iż raty leasingowe w okresie trwania umowy leasingu będą zmienne w zależności od wysokości zmian stawki referencyjnej WIBOR 1M
f) okres leasingu – 6 lat, od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu (raty leasingowe miesięczne),
g) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu leasingu na wniosek Zamawiającego w terminie 30 dni od upływu okresu leasingu za wskazaną wartość wykupu, która wynosi 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
h) gwarantowane prawo wykupu dla Zamawiającego.
i) koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NW w okresie trwania umowy leasingu ponosi Zamawiający. Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia na warunkach dla siebie korzystniejszych: w ramach posiadanego ubezpieczenia flotowego bądź po uprzednim zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia zaproponowanymi przez Wykonawcę. Koszty ubezpieczenia o których mowa powyżej nie stanowią składnika rat leasingowych oraz ceny zamówienia brutto, tym samym nie stanowią przedmiotu oceny wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
j) rejestracja pojazdu: województwo śląskie.
k) koszty rejestracji pojazdu na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT poniesie Zamawiający.
l) zamawiający poniesie koszty podatku od środków transportowych na terenie województwa śląskiego, na podstawie refaktury kosztów poniesionych przez Wykonawcę.
ł) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Wykonawcy (Finansującego w umowie leasingu) o ile taki istnieje oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego (Art. 709 i następne). Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu stosowany przez Wykonawcę (Finansującego w umowie leasingu) stosowany w obrocie gospodarczym jeśli ich treść nie będzie w sprzeczności z warunkami SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się