Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamowienia są roboty polegające na: Bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie.

I W zakres i rodzaj robót objętych niniejsza umową wchodzi:

1) w ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrożenia nowych projektów organizacji ruchu wchodzi:
- utrzymanie i konserwacja urządzeń oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykopy z załadunkiem ręcznym i wywozem ziemi na przeznaczony do tego teren, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie przepisami o odpadach,
- mechaniczne karczowanie zagajników wraz z wywozem gałęzi na przeznaczony do tego teren, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie przepisami o odpadach.
2) wykonanie montażu lustra drogowego będzie polegało na:
- montażu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie wykopów z załadunkiem ręcznym i wywozem ziemi na przeznaczony do tego teren, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie przepisami
3) w ramach oznakowania przejść dla pieszych w kolorystyce biało – czerwonej i białej wraz z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi wchodzi:
- wykonanie oznakowania poziomego
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

II. Szczegółowy zakres robót został określony w:

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych na obszarze Dzielnicy Białołęka - zał. nr 3 do Umowy.
- przedmiarze robót oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na obszarze Dzielnicy Białołęka - zał. nr 2 do wzoru umowy,
- przedmiarze robót w zakresie montażu lustra drogowego w ramach Budżetu Partycypacyjnego - zał. nr 2a do wzoru umowy),
- przedmiarze robót na oznakowanie poziome przejść dla pieszych wraz z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi w ramach Budżetu Partycypacyjnego - zał. nr 2b do wzoru umowy
2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy do posiadania opłaconego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również podwykonawców.
2.3. Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie technologii wykonania wybranych prac zawartych w załączniku nr 5-5b do umowy. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.).
Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób świadczących pracę w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to:
- dwie (2) osoby – operator malowarki
- trzy (3) osoby – pracownik fizyczny do wykonywania podstawowych robót towarzyszących typu ustawianie, zbieranie pachołków drogowych, ustawianie, prostowanie sztyc do znaków drogowych, oraz montaż, demontaż tarcz znaków drogowych.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
Szczegółowy opis zatrudnienia osób zawiera § 4 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się