PWIK Gliwice - Dostawa odczynników chemicznych, roztworów kontrolnych, materiałów pomocniczych dla laboratorium

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
3. Certyfikaty lub świadectwa zgodne z normami PN-EN lub ISO odpowiednio do zakresu wykonywanych badań dla wszystkich podłoży i odczynników do bakteriologii.
4. Wypełniony - Wzór Umowy)
Termin dostawy (Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 1 roku w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie do 25 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego pisemnie, faxem lub e-mailem.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się