„Inwentaryzacja wraz z aktualizacją, ocena stanu technicznego i odporności na wpływy górnicze obiektów mostowych i wiaduktów na terenie górniczym O/ZG „Rudna” do planu ruchu na lata 2020÷2022.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Inwentaryzacja wraz z aktualizacją, ocena stanu technicznego i odporności na wpływy górnicze obiektów mostowych i wiaduktów na terenie górniczym O/ZG „Rudna” do planu ruchu na lata 2020÷2022”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) inwentaryzacja rysunkowa w uproszczonej formie z określeniem rodzajów konstrukcji nośnej obiektów, wraz z mapką sytuacyjną lokalizacji danego obiektu w terenie i opisem technicznym obiektu,
b) pełną dokumentację fotograficzną zasadniczych elementów konstrukcyjnych
i drugorzędnych z widocznymi uszkodzeniami wraz z opisem widocznych uszkodzeń,
c) opis i ocenę stanu technicznego każdego obiektu po analizie jego elementów konstrukcyjnych w odniesieniu o łożyska i dylatacje, wraz ze statecznością korpusu drogowego w obrębie zasypki przyczółków,
d) ocenę odporności każdego obiektu mostowego i wiaduktów na prognozowane wpływy od eksploatacji górniczej do roku 2063.

3. Zakres inwentaryzacji wg specyfikacji szczegółowej, podanej w Załączniku nr 1 do Projektu umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

4. 50% obiektów podlegających inwentaryzacji zostało w latach wcześniejszych zinwentaryzowane, a dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

5. Do oferty należy dołączyć:
5.1. Kalkulację ceny. Podstawą wyceny mają być Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, stawka [S] za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) za rok 2018.
5.2. Przykładową opracowaną przez Oferenta inwentaryzację obiektu mostowego dla przedsiębiorcy górniczego dla udokumentowania formy i formuły takiej inwentaryzacji na terenie górniczym.

6. Wykonawca wykona opracowanie będące przedmiotem umowy w 1 egz. + wersja elektroniczna w 3 egz. (na płycie CD, DVD).

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconego zakresu pracy z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych, zgodnie z normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami techniki górniczej oraz według wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego.

8. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się