Zakup sprzętu AGD i audiowizualnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu AGD i audiowizualnego z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - Zakup sprzętu AGD (Dział Zabezpieczenia)
Zadanie 2 – Zakup sprzętu AGD (Erasmus);
Zadanie 3 – Zakup sprzętu AGD i urządzeń gastronomicznych (A - stołówka i B - Kompleks Konferencyjno-Gastronomiczny);
Zadanie 4 – Zakup mini wieży (Kompleks Konferencyjno-Gastronomiczny)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadani 1, 2, 3, 4.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
39220000-0 - sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe;
39710000-2 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
32320000-2 – sprzęt telewizyjny i audiowizualny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się