Dostawa środków czystości dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji.
2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak jednego asortyment z któregokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty.
Oferent przystępując do postępowania musi zaoferować pełen asortyment wykazany w Załączniku Nr 1.

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z Załącznika Nr 1 w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów.
Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanego przedmiotu zamówienia w okresie realizacji zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb.
4. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy.


6. Oferent dostarcza przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego w Przychodni Specjalistycznej Centrum Diagnostyczne Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9 lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu.
7. Oferent dostarczy przedmiot zamówienia wraz z aktualnymi atestami lub innym dokumentem potwierdzający, że przedmiot zamówienia można stosować w służbie zdrowia.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Realizacja zakupu asortymentu zawartego w SIWZ odbywać się będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną, określającego asortyment i jego wielkość. Bieżące zamówienia realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
10. Oferent zobowiązuje się użyczyć bezpłatnie na cały okres trwania umowy po 3 stacje dozujące dla środków czystości z pozycji 30, 31, 32 Załącznika Nr 1 do SIWZ (w sumie 9 stacji dozujących), które zostaną zainstalowane przez Dostawcę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Hyżnem, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dynowie, Zakładzie Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
11. Oferent zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć wraz z ofertą pełne próbki asortymentu do pozycji: 16 (rolka papieru toaletowego), 35 (binda składanki ZZ), 45 (ścierka mikrofibry oryginalne opakowanie z etykietą producenta), 52 (rolka z oryginalną etykietą producenta) Załącznika Nr 1 do SIWZ na własny koszt, które podlegać będą ocenie jakościowej. Zamawiający próbki dla wskazanych pozycji Załącznika Nr 1 do SIWZ podda ocenie jakościowej, która stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (Rozdział XVI niniejszej SIWZ). Brak próbek dostarczonych wraz z ofertą nie podlega uzupełnieniu, a oferta nie podlega dalszej ocenie.
12. Zamawiający wezwie Oferenta, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wskazanych dokumentów – stosownie do zapisów Rozdziału X niniejszej Specyfikacji: aktualne kopie niezbędnych atestów PZH, kart charakterystyki, kart parametrów technicznych, protokół z badań mikrobiologicznych, ulotek – ogólnodostępnych i wydanych przez producenta danego wyrobu.
13. Oświadczenia oraz wymagania jakościowe bezwzględnie wymagane:
1) Oświadczenie Oferenta, iż dostarczany przedmiot zamówienia posiada certyfikaty i atesty stosownie do oferowanych artykułów, materiałów, jeżeli takowe są wymagane. W przypadku, gdy atesty nie są wymagane należy załączyć oświadczenie Oferenta, iż atest lub certyfikat nie jest wymagany, z zaznaczeniem na jakiej podstawie prawnej. Atesty i certyfikaty załączyć do zamówionego asortymentu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się