Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, oraz Szczegółowej Specyfikacja Technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ .
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) osób na stanowiskach związanych z wykonaniem roboty budowlanej tj. pracowników fizycznych/robotników w ilości co najmniej 3 osób.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy zostały określone w pkt XXI SIWZ
i w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Występujące w opracowaniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia nazwy, typy
i pochodzenie produktów należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne” i nie są one dla Wykonawców wiążące. Przez pojęcie „lub równoważne” zamawiający rozumie zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów
i technologii spełniających wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założonych w opisie przedmiotu zamówienia,
w szczególności w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń
i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w opracowaniach, wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie
w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się