utrzymanie zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .
1. Zakres prac:
1.1. wycinka drzew obejmująca czynności:
 ścięcie drzewa lub krzewu,
 likwidację całej karpy (mechanicznie lub ręcznie) albo jej frezowanie na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie otworu ziemią, wyrównanie i zagęszczenie - w zależności od istniejących warunków,
 wywóz urobku,
 wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemi urodzajnej,
 uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa,
 ewentualną pracę podnośnika.
1.2. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów obejmujące czynności:
 cięcia pielęgnacyjne obejmują cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące oraz usunięcie ewentualnych odrostów,
 cięcia techniczne polegają na wykonywaniu czynności związanych z odsłanianiem znaków drogowych, likwidacją i zabezpieczeniem odłamanych gałęzi i konarów, utrzymywaniem skrajni drogowej,
 cięcia techniczne utrudnione polegają na likwidowaniu kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, a w szczególności z liniami napowietrznymi i latarniami.

Cena musi obejmować prace związane z wykonaniem cięć, uprzątnięciem terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek) transport i utylizację urobku, ewentualną pracę podnośnika.
W przypadku usuwania wykrotu całkowitego (leżącego drzewa z naderwaną karpą) oraz pni drzew z całkowicie wyłamaną koroną należy przewidzieć przeprowadzenie wszystkich ww. czynności.
Przygotowanie miejsca pracy, w tym ewentualne wyłączenia prądu, zajęcie pasa drogi
i związane z tym koszty, leżą po stronie Wykonawcy.1.3. Zakup i sadzenie drzew i krzewów
1.3.1. zakup materiału sadzeniowego w ilościach sztuk określonych w formularzu cenowym i gatunkach właściwych ze względu i warunki siedliskowe. Materiał szkółkarski powinien spełniać normy jakościowe określone dla zieleni stosowanej na terenach miejskich. Drzewka o minimalnym obwodzie pnia 16-18 cm, z bryłą korzeniową min. 60 cm, o minimalnej wysokości 2,5 m jeżeli inaczej nie orzeczono w decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa. Drzewa zdrowe bez uszkodzeń mechanicznych. Korona uformowana równomiernie stosownie do wymaganej pierśnicy. System korzeniowy prawidłowo rozwinięty szkółkowany min. 3 razy. Krzewy w pojemnikach C-5.
Zamawiający zastrzega sobie ocenę jakości materiału szkółkarskiego przed dokonaniem posadzenia roślin. Tylko sadzonki odebrane przez Zamawiającego pod względem jakości i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zostaną zaakceptowane do posadzenia.
1.3.2. sadzenie drzew i krzewów (poz. 3 formularza cenowego):
- w miejsca wolne od infrastruktury podziemnej,
- dla drzew należy wykonać dołki o średnicy 100cm, głębokości 70cm, dla krzewów dołki średnicy 30-40cm i głębokości 30cm,
- posadzenie roślin z całkowitą wymianą ziemi z dodatkiem absorbentu,
- opalikowanie drzew 3 szt. kołków ogrodniczych o średnicy min. 6cm wzmocnionych podwójną konstrukcją poprzeczną, założenie wiązania specjalistyczną taśmą elastyczną o szer. min. 5 cm w tzw. ósemkę,
- wykonanie misy wokół drzewa,
- zalanie bryły korzeniowej drzewa,
- obłożenie (wykorowanie) warstwą 5 cm przekompostowanej kory drzew iglastych
Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności pielęgnacyjnych nasadzonych drzew i krzewów, w okresie rocznej gwarancji, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy, w celu zachowania żywotności nasadzonego materiału roślinnego.
1.4. zakładanie trawników obejmujące czynności:
- usunięcia z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń,
- wyrównania terenu, ewentualnego zdjęcia nadkładów ziemi lub jej uzupełnienia,
- uprawy ziemi zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- nawiezienia i równomiernego rozłożenia urodzajnej warstwy ziemi - grubość minimum
5 cm na całej powierzchni,
- zwałowania powierzchni,
- wysiania odpowiedniej mieszanki traw,
- przykrycia nasion,
- powtórnego zwałowania,
- podlewania do wzejścia trawy,
- zabezpieczenia nowo założonego trawnika siatką ogrodniczą.
1.5. renowacja trawników obejmująca czynności:
- usunięcia z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń,
- wybrania 5 cm gruntu rodzimego,
- przekopania na głębokość 25 cm,
- wyrównania nawierzchni,
- nawiezienia i równomiernego rozłożenia urodzajnej warstwy ziemi - grubość minimum
5 cm na całej powierzchni,
- zwałowania powierzchni,
- wysiania odpowiedniej mieszanki traw,
- przykrycia nasion,
- powtórnego zwałowania,
- podlewania do wzejścia trawy,
- zabezpieczenia nowo założonego trawnika siatką ogrodniczą.
Pierwsze koszenie trawnika należy przeprowadzić po osiągnięciu przez trawę wysokości ok. 10 cm. Prace będą odbierane i rozliczane po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu nie później niż po 4 tygodniach od wykonania prac wymienionych w punktach 1.4. i 1.5.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się