Nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Zakres przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - dostawa defibrylatora – 2 szt.
- dostawa zestawu ratowniczego PSP R 1 (plecak, deska, szyny Kramera) – 2 komplety
- dostawa zestawu ratowniczego PSP R 1 (torba, deska, szyny Kramera) – 8 kompletów

Zadanie 2 - dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego – 1 komplet
- dostawa zestawu do wyważania drzwi i przecinarka do pedałów – 1 komplet

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ.

2. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia.
a) Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowane na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r.)
b) wszystkie dokumenty załączone do do¬starczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej
c) W ramach zaoferowanej ceny wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce docelowe wraz z montażem, zestawieniem oraz uruchomieniem w sposób taki, aby przedmiot zamówienia był gotowy do użytkowania.

3. Minimalne warunki gwarancji.
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi min. 60 miesięcy od daty uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego; Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie.
• Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
• W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
• W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
• Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 4 tygodnie należy na ten czas dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym.
• Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego wyposażenia na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
• Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do wzoru umowy),
• Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji; 2)Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej;
• Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.

4. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się