Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wynikające z zadania „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie”.
w skład której wchodzi: remont tarasu widokowego nadziemnego T1 przy karczmie Margrabowa; remont tarasu widokowego ziemnego T2 - przy ul. Cisowej; remont tarasu widokowego ziemnego T3; murek oporowy i schody przy wylocie rzeki Możanki; betonowa ławka; schody terenowe z palisady drewnianej - S2; schody terenowe z kostki betonowej - S3 i S4; tablice informacyjne i oznakowanie; remont istniejących altanek A1 i A2; przebieralnia + fundament TOI-TOI; kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, fundamenty pod toalety; roboty drogowe na ścieżce. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót/ślepy kosztorys, projekt umowy które stanowią załączniki do SIWZ;

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia - KLAUZULA SPOŁECZNA
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 – projekt umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.