„Działania ochronne realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, obejmujące: 1. Odtworzenie łąki stanowiącej potencjalne siedlisko żerowiskowe orlika krzykliwego poprzez usunięcie nalotów sosnowych oraz mechaniczne lub ręczne wykoszenie łąki o powierzchni ok. 0,43 ha. 2. Przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk sasanki otwartej – wycięcie drzew i krzewów w podszycie, zacieniających stanowiska gatunku; ręczne usunięcie krzewinek i bylin na stanowiskach gatunku, punktowe naruszenie lub zdejmowanie warstwy próchnicy w celu odsłonięcia nagiej gleby, usunięcie pozyskanej biomasy poza stanowiska gatunku.”

» Opis zapytania

3.1. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia oraz usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach niżej opisanych zadań ujętych w projekcie „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”:
a) Zachowanie siedlisk żerowiskowych orlika krzykliwego, położonych na trwałych użytkach zielonych. Użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.
Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąki o powierzchni 0,43 ha, położonej w leśnictwie Pieszczaniki w oddz. 183 a (obręb ewidencyjny Żednia, nr działki ew.-6). Zalecenia dotyczące koszenia:
− termin realizacji usługi:
Pierwsze koszenie - 01.06.2018 r. − 30.09.2018 r.
Drugie koszenie - 01.06.2019 r. − 30.09.2019 r.
− wysokość koszenia - 5-15 cm,
− pozostawienie 5-10% działki nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni,
− usunięcie lub złożenie w stogi skoszonej biomasy,
− zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,

W ramach realizacji usługi dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu, należy jednak unikać uszkodzenia gleby. Wskazane jest stosowanie ciągnika na kołach bliźniaczych co pozwoli ochronić glebę przed nadmiernym uszkodzeniem.
Wymaga się aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.

Biomasa musi być zbierana z odtworzonej powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.

b) Przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk sasanki otwartej poprzez odsłonięcie stanowisk gatunku.
Usługa polegać będzie na ręcznym usunięciu krzewinek i bylin (konkurencyjnych w stosunku do sasanki otwartej takich jak trzcinnik, jeżyna, borówka, wrzos, inne) na stanowiskach gatunku, punktowym naruszeniu lub zdjęciu nakładowej warstwy próchnicy w celu odsłonięcia nagiej gleby, usunięciu pozyskanej biomasy poza stanowiska gatunku.

− zabieg należy wykonać w promieniu ok. 2 m od stanowiska gatunku.
− termin realizacji - do 30 czerwca 2018 r.
− łączna powierzchnia zabiegu - ok 50 m2.

Lokalizacja zabiegu:
Leśnictwo Podozierany, oddział/pododdział: 10f;
Leśnictwo Stanek, oddział/pododdział: 298f;
Leśnictwo Stanek, oddział/pododdział: 302a – dwa stanowiska;
Leśnictwo Stanek, oddział/pododdział: 303a;
Leśnictwo Stanek, oddział/pododdział: 297f.

3.3. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 142),
- zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 01.07.2014 r., poz. 2431),
- zarządzenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16.05.2014 r., poz. 1967).
Dokumenty wskazane powyżej dostępne są na stronach internetowych:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf,
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/22933/Zarzadzenie_RDOS_Bialystok_Dz_Urz_Woj_Podl_2014_2431.pdf,
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/20731/Zarzadzenie_RDOS_Bialystok_Dz_Urz_Woj_Podl_2014_1967.pdf.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.
3.5. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności polegające na koszeniu, odkrzaczaniu, usunięciu nalotu drzew i krzewów, usunięciu podrostu i odrośli w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach.
3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz w rozdziale 25 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się