Opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego

» Opis zapytania

[wszelka numeracja w treści ogłoszenia zgodna z SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu kompleksowej dokumentacji urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych będących w zarządzie (administrowaniu, władaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi tj. opracowanie:
3.1.1 projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody;
3.1.2 prognozy odziaływaniu dokumentacji urządzenia lasu na środowisko, w przypadku wyznaczania przez nią ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3.2 Przedmiotem zamówienia objęte są lasy oraz inne grunty będące w zarządzie (władaniu, administrowaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi położone na terenie miasta Łodzi oraz na terenie gminy Pabianice. W przypadku nieruchomości będących we współposiadaniu w przedmiot umowy wchodzą wyłącznie części działek będące w posiadaniu Leśnictwa Miejskiego, z zastrzeżeniem części wydzierżawianych innych podmiotom lub osobom, które należy ująć w opracowanej dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się