zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych w podziale na:
Pakiet nr 1 – Produkty do pielęgnacji ciała, miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju,
Pakiet nr 2 – Środki czyszczące i polerujące,
Pakiet nr 3 – Środki higieniczne (papiery toaletowe, ręczniki i prześcieradła papierowe),
Pakiet nr 4 – Ścierki z mikrofibry,
Pakiet nr 5 – Środki czystości - chemiczne w postaci koncentratu do wdrożonej technologii utrzymania czystości powierzchni pokrytych powłokami zabezpieczającymi – podłóg typu TARKETT (kolekcja: IQ Megalit 505, IQ Megalit 508, IQ Eminent 071 i IQ Toro SC 104),
Pakiet nr 6 – Środki myjące i nabłyszczające do zmywarek,
których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych sukcesywne dostawy przez cały okres obowiązywania umowy, na wezwanie Zamawiającego.
2. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do Magazynu Zamawiającego.
4. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio raz lub dwa razy w miesiącu.
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu.
7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
8. W przypadku Pakietu nr 2 poz. 1-9 i Pakietu nr 3 poz. 1-6 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnych, bezzwrotnych próbek towaru wg Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek.
9. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu oraz dokumentów (kartę produktu, ulotkę, etykietę, kartę charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta).
10. UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób i miejsce złożenia próbek
Dot. Pakietu nr 2
1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek razem z ofertą.
3. Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce/kopercie.
4. Paczkę/kopertę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy oraz numer Pakietu i numer pozycji - której dotyczy.
5. Paczka/koperta dodatkowo winna być opisana: PRÓBKI do przetargu na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych.
6. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami.
7. Próbki należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26, do dnia i godziny składania ofert.

Dot. Pakietu nr 3
1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne.
2. Próbki należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
3. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami.

I. Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
1. częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
2. równoważnych pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje preparaty posiadające takie samo spektrum działania, takie same związki aktywne, zbliżoną wydajność i wielkość jednostkową opakowania oraz są zgodne z przyjętą i wdrożoną w Centrum technologią utrzymania czystości powierzchni pokrytych powłokami zabezpieczającymi.
3. UWAGA - Dot. Pakietu nr 1 poz. 79
W Zakładzie Radioterapii funkcjonuje system - KATRIN.
W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. UWAGA – Dot. Pakietu nr 6
Zamawiający informuje, że posiadane zmywarki są objęte gwarancją. W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

Miejsce realizacji dostaw
Magazyn Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się