Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów umundurowania dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania, w następującym asortymencie i ilościach: lp./oznaczenie zadania/przedmiot zamówienia/Ilość Zam. zasadnicze/Ilość Prawo opcji: 1 ZADANIE I Mundur wyjściowy męski z obszytymi naramiennikami i oznakami roku nauki 60 kpl. 40 kpl., Przeróbka krawiecka mundurów wyjściowych męskich 2 kpl. 19 kpl.; 2 ZADANIE II Mundur służbowy męski z obszytymi naramiennikami 80 kpl. 30 kpl., Przeróbka krawiecka mundurów służbowych męskich 2 kpl. 12 kpl.; 3 ZADANIE III Kurtka 3/4 90 szt. Nie dotyczy; 4 ZADANIE IV Czapka wyjściowa zimowa rogatywka podoficera 50 szt. 20 szt., Czapka wyjściowa zimowa rogatywka z haftem aspiranta 90 szt. 20 szt., Czapka wyjściowa zimowa rogatywka oficera 5 szt. Nie dotyczy, Kapelusz damski 2 szt. Nie dotyczy; 5 ZADANIE V Spodnie letnie 80 par 30 par, Przeróbka krawiecka spodni letnich 2 par 14 par; 6 ZADANIE VI Ubranie treningowe (dres) 70 kpl. 30 kpl.; 7 ZADANIE VII Półbuty służbowe 90 par Nie dotyczy; 8 ZADANIE VIII Botki ocieplane 80 par Nie dotyczy; 9 ZADANIE IX Koszulka letnia 200 szt. Nie dotyczy, Koszulka zimowa 250 szt. Nie dotyczy; 10 ZADANIE X Sweter służbowy PSP 50 szt. 20 szt.; 11 ZADANIE XI Rękawiczki zimowe 100 par Nie dotyczy; 12 ZADANIE XII Czapka służbowa zimowa 80 szt. Nie dotyczy; 13 ZADANIE XIII Sznur galowy aspiranta 95 szt. Nie dotyczy; 14 ZADANIE XIV Beret 80 szt. Nie dotyczy; 15 ZADANIE XV Skarpety letnie 320 par Nie dotyczy, Skarpety zimowe 320 par Nie dotyczy; 16 ZADANIE XVI Pasek do spodni 70 szt. Nie dotyczy; 17 ZADANIE XVII Krawat 90 szt. Nie dotyczy; 18 ZADANIE XVIII Szalik zimowy 80 szt. Nie dotyczy; 19 ZADANIE XIX Kominiarka dziana 90 szt. Nie dotyczy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje dotyczące rozmiarów stanowią załączniki nr 1.1 ÷ 1.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2006, Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej
i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.)
4. Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące max. 36 miesięcy (kryterium oceniane)
5. Zamawiająca przewiduje możliwość zwiększenia minimalnej ilości towarów wymienionych w powyższej tabeli z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów łącznie do maksymalnej ilości wskazanej w pkt. 1 – dotyczy zadania I, II, IV, V, VI, X.
6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającej, z którego może skorzystać do dnia 31.03.2019 r. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającą z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu;
7. Wyżej wymienione przedmioty zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.1 ÷ 1.19
8. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do siedziby Zamawiającej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64.
9. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i doręczenia faktury.
10. Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary w terminach określonych dla poszczególnych zadań w załącznikach 1.1 ÷ 1.19 do siwz;
11. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w przedmiocie zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze.
12. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. 2017 poz. 1221).
13. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku.
14. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się