zakup i dostarczanie gazów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczanie gazów medycznych w podziale na:
- PAKIET NR 1 – Gazy medyczne:
1. Tlen medyczny - lek:
- w butlach 10 l – 1,6 m3 - będące własnością Wykonawcy,
- w butlach 40 l – 6,4 m3 - będące własnością Wykonawcy,
- Tlen medyczny - lek do Zbiornika A (Zespół nr 2) (ok. 700kg) wraz z ich dzierżawą - będących własnością Wykonawcy.
2. Sprężone powietrze syntetyczne w butlach 40-50 l - będące własnością Wykonawcy.
- PAKIET NR 2 – Gazy medyczne:
1. Tlen medyczny - lek do Zbiornika B (Zespół nr 1) wraz z dzierżawą - będący własnością Wykonawcy.
- PAKIET NR 3 – Gazy medyczne:
1. Tlen medyczny w butlach aluminiowych transportowych z zintegrowanym zaworem o poj. 2l i 5l - będące własnością Wykonawcy.
- PAKIET NR 4 – Gazy medyczne:
1. Mieszanina podtlenku azotu z tlenem w butlach aluminiowych z wmontowanym i zintegrowanym zaworem, oraz wbudowanym przepływomierzem o poj. 10l - będące własnością Wykonawcy.
2. Podtlenek azotu – lek – w butlach o pojemności 7 kg - będące własnością Wykonawcy.
3. Ciekły azot do termosów - będących własnością Zamawiającego.
- PAKIET NR 5 – Gazy medyczne:
1. Dwutlenek węgla medyczny w butlach do zastosowań wewnętrznych - będące własnością Wykonawcy.
- PAKIET NR 6 – Gazy medyczne:
1. Argon 5,0 – w butlach do zastosowań medycznych - będące własnością Zamawiającego.
ujęte w Załączniku nr 6 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Lokalizacja zbiorników
Zbiornik A − Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny”- Katowice, ul. Józefowska 119.
Zbiornik B − Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27, przy parkingu Centrum.

UWAGA!
- Dot. PAKIETU NR 1
Wykonawca:
- dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności ok. 700 kg bez telemetrii,
- zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu),
- wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum,
- dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego,
w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy.

- Dot. PAKIETU NR 2
Wykonawca:
- dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności 2000 - 3000 litrów z telemetrią,
- zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu),
- wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum,
- dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego,
- dostarczy dokumentację techniczno – ruchową dzierżawionego zbiornika, a także systemu telemetrii,
w terminie do 10 dni od terminu realizacji Umowy.


- Dot. PAKIETU NR 1, 2
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną infrastruktury zasilania obiektów w tlen i lokalizacją fundamentów.
2. Wizja lokalna możliwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 po uprzednim zgłoszeniu na numer faksu 32 2514-533.

- Dot. PAKIETU NR 3
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji dostarczanych gazów medycznych – wskazujące parametry gazów, przedstawiającej produkt celem identyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Butle muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w pracowni rezonansu magnetycznego.

- Dot. PAKIETU NR 4
dotyczy mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w butlach aluminiowych o poj. 10l
1. Zamawiający wymaga zaworów dozujących, nie wymagających przeglądu i serwisu oraz sterylizacji po każdym użyciu, z filtrami antybakteryjnymi i wymiennymi oraz z jednorazowymi ustnikami.
2. Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadał znak CE.
3. Zamawiający wymaga aby była możliwość ciągłego podawania mieszaniny gazów (do 6 godzin) pacjentom bez konieczności kontrolowania morfologii krwi.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty:
a. instrukcję obsługi zaworu wydechowego jednorazowego użycia,
b. instrukcję obsługi urządzenia które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części,
c. certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informujący o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów,
d. rysunki techniczne butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego.
5. Gaz jest stosowany w położnictwie, pacjentka oddycha/absorbuje gaz podczas skurczów.

- Dot. PAKIETU NR 4
dotyczy ciekłego azotu
1. Wolumen jednorazowej dostawy ciekłego azotu:
- Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” – do 40 kg,
- Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny” – do 50 kg.
2. Zamawiający posiada termosy o pojemności 10 kg i 20 kg.

Realizacja dostawy
- dot. Pakietu nr 1, 3-6
Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia elektronicznie faksem lub e-mailem, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
- dot. Pakietu nr 2
Wykonawca gwarantuje ciągłe monitorowanie poziomu tlenu i na bieżąco dostarczanie tlenu z 48 godzinnym poinformowaniem o dostawie (dzień, godzina).

Zamawiający zastrzega:
Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się