Zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
część I - zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych;
część II - zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka;
3. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w „Zestawieniu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Techniczna załącznik nr 9.1 do SIWZ – dla części I zamówienia oraz załącznik nr 9.2 do SIWZ – dla części II zamówienia.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt Wykonawcy do pomieszczeń magazynu RZI Szczecin przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie. Magazyn czynny od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni powszednie. Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych w magazynach do 30,00 m. W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów. Nie zastosowanie się do zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę. UWAGA Nie zastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.
5. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 07.01.2014 r. - Decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. Brak właściwego oznaczenia spowoduje odrzucenie dostawy.
6. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu (część B, C, D) do Zamawiającego na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Dane Jednostkowego Indeksu Materiałowego (JIM) zostaną przekazane wykonawcy przez Zamawiającego po rozpatrzeniu karty wyrobu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Dodatkowe informacje w/w zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce- Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się