Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rzedmiot zamówienia został podzielony na 3 części)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Część 1 - Dostawa ekspresów do kawy dla jednostek organizacyjnych UAM,
Część 2 - Dostawa sprzętu AGD jednostek organizacyjnych UAM,
Część 3 - Dostawa sprzętu RTV jednostek organizacyjnych UAM.
Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr A, B i/lub C. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu. Wykonawca udzieli minimum 24 - miesięcznej gwarancji na zaproponowany przedmiot zamówienia od daty odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688)
Ewentualne wskazanie nazwy produktów oraz ich producentów ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, jaką oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ): Producent/nr katalogowy wskaże nazwę producenta, pełną nazwę, symbol, model produktu, jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry opisane przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opis oferowanego przedmiotu zamówienia (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki, itp.). Opis składany jest na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do jednostek organizacyjnych UAM wymienionych w załącznikach A, B i C do SIWZ.
Dostarczone przedmioty zamówienia muszą spełniać wymagania techniczne, w szczególności:
- odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
- muszą być fabrycznie nowe,
- posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się