Zakup wyrobów walcowanych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w tabeli w pkt. 3.2.1. SIWZ. 2.Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
3. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2.1 specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 24 miesiące od dnia dostawy. 6. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty.
7. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
8. Realizacja dostaw: do 4 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
9. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się