Zakup odzieży na rok 2018 dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży na rok 2018 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, zgodnie z pkt. 4 SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu zakupowym zostały określone w pkt. 9 SIWZ.
Informacje o wadium: nie wymagane
Kryteria oceny ofert: CZĘŚĆ 1:
Cena - 100,00%
CZĘŚĆ 2:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w godzinach od 8:00 do 13:00: a) Elektrownia Pomorzany ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin, magazyn G200 oraz/lub b) Elektrownia Szczecin ul. Gdańska 34a, 70-661 Szczecin, magazyn G300. Miejsce realizacji Zamówienia, w zakresie dostawy każdej pozycji przedmiot zamówienia, zostało ściśle określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: CZĘŚĆ 1: do dnia 31.12.2018 r.
CZĘŚĆ 2: do dnia 31.12.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Angelika Mizera
Telefon kontaktowy: 44 737 7588

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się