Dostawa elementów umundurowania II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania, wykonanych wg wzorów
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnych ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Rozmiary dla poszczególnych części zamówienia zostaną ustalone
z wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy. Na Wykonawcy ciąży wykazanie, że oferowane elementy umundurowania są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego też przedmiot zamówienia powinien być zaopatrzony w odpowiednie metki z opisem składu użytych materiałów lub do oferty powinna być dołączona oddzielna informacja Wykonawcy w tym zakresie, np. odpowiedni atest lub certyfikat.
Użyta nazwa „orzeł stylizowany” w SIWZ oznacza stylizowany wizerunek orła określony
w załączniku nr 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
Wzory złożone wraz z ofertą przetargową Wykonawcy, muszą być zgodne ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Oferty nie odpowiadające tym warunkom, zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Obowiązujące wzory zostaną udostępnione zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9:00 do 15:00 lub w formie fotografii wybranych elementów umundurowania mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.
Poniżej w podpunktach podano ilości i terminy dostawy dla określonych elementów umundurowania, przy czym skróty oznaczają: SM - uzupełnienie umundurowania funkcjonariuszy SMMK,
EK – umundurowanie dla funkcjonariuszy Referatu Kontroli Odpadów finansowane ze środków GWSGO i AP – umundurowanie dla aplikantów SMMK.

Część 1 - Mundury
- mundur tzw. polowy (komplet: kurtka i spodnie) - 70 kpl.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9

- spodnie długie do munduru tzw. polowego - 82 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9

Część 2 – Kurtki zimowe
- kurtka uniwersalna krótka z podpinką - 96 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.22.32.00-0

- kurtka zimowa długa 3/4 z podpinką - 98 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.22.32.00-0

Część 3 Kurtki, spodnie, spódnice
- kurtka wiatrówka tzw. olimpijka - 56 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.21.30.00-5

- spodnie gabardyna - 129 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.40.00-8

- spódnica gabardyna - 7 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.20.00-4

- spodnie tzw. tropik - 111 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.40.00-8

- spódnica tzw. tropik - 2 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.20.00-4

Część 4 Marynarki dwurzędowe - 8 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.00.00-0

Część 5 Koszulki

- koszulka typu polo - 594 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.33.30.00-2

- koszulka T-shirt - 590 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.33.10.00-8

Część 6 - Czapki letnie
- czapka letnia typu sportowego - 40 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5

Część 7 - Spodnie dla rowerzystów, krótkie - 20 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.30.00-1

Część 8 - Kurtka rowerowa - 18 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.22.32.00-0

Część 9 Obuwie sportowe
- buty sportowe (dla patrolu rowerowego) - 19 par
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.82.00.00-3

- buty sportowe (dla patrolu wodnego) - 3 pary
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.81.10.00-7


Część 10 – Galanteria (dodatki do mundurów)
- identyfikator imienny - 4 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.42.00.00-9

- spinka do krawata - 75 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.42.00.00-9


Wykonawca winien udzielić pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na wyroby będące
przedmiotem zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.
Wybrani w części 1, 2, 3 i 4 Wykonawcy, będą zobowiązani do dokonania pomiarów indywidualnych w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie.
Elementy umundurowania, do których należy przyszyć emblematy, mają zostać dostarczone przez Wykonawcę w stanie gotowym do użytku. Emblematy do przyszycia dostarczy Zamawiający.
W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego, do Wykonawcy, który zostanie wybrany w trybie przetargu.

Do oferty należy dołączyć wzory oferowanych elementów umundurowania.
(Załączone wzory będą zwrócone po zakończeniu postępowania zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp).
Do części 1, 2, 3, 4, 7 należy dołączyć próbki materiału o wymiarach min. 15 cm x 15 cm,
z atestem (świadectwem jakości) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu tkaniny).

Do części 1, 7 należy dołączyć próbki taśmy samoczepnej (rzepów) o wymiarach min. 15 mm x 10 cm, z atestem (świadectwem jakości, certyfikatem) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu–wykonania i parametrów taśmy).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednak będą brane pod uwagę jedynie takie oferty, w których Wykonawca zaproponuje realizację zamówienia dla całej części, tj. dla wszystkich pozycji w tej części. Oferty nie spełniające tego wymogu zostaną odrzucone, w danej części, jako niezgodne z SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się