Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości w ilościach i asortymencie określonym w Rozdziale II Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.6. Liczba zadań 6:
Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa preparatów myjących, preparatów do pastowania, worków,
Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa preparatów myjących, do pastowania, środków czyszczących,
Zadanie nr 3 – Sukcesywna dostawa papierów toaletowych, ręczników papierowych,
Zadanie nr 4 – Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania,
Zadanie nr 5 – Sukcesywna dostawa preparatów myjących, środków czyszczących,
Zadanie nr 6 – Sukcesywna dostawa płynu do płuczko dezynfektora.
2. Szczegółowy asortyment, ilości oraz minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określają Rozdział II Załączniki nr 1.1 – 1.6 – formularz asortymentowo-cenowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Oferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadać jeżeli dotyczy: wymagane atesty, deklaracje zgodności, i świadectwa dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Dostarczony asortyment musi być dobrej jakości, bez braków, pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym w oryginalnych opakowaniach producenta.
9. Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy – do Magazyn Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 15, 68-200 Żary. Realizacja zamówień odbywać się będzie wg faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe faxem lub drogą elektroniczną najpóźniej do godziny 15:00. Dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 13:00. Jeżeli dzień dostawy przypadnie na piątek wówczas towar należy dostarczyć w poniedziałek.
10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść dostarczony przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Magazyniera.
11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych z zasadami bezpiecznego stosowania preparatów myjących i dezynfekujących, kart charakterystyki, zalaminowanych planów higieny w ilości 20 kmpl. .
12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.
13. Wykonawca, którego oferta w toku postępowania zostanie wybrana za najkorzystniejszą w ramach zawartego kontraktu zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym szkoleń produktowych dla personelu z zakresu bezpiecznego i skutecznego używania zaoferowanych środków, oraz szkoleń przypominających (kwartalnych) na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Szkolenia będą przeprowadzane na każdym z oddziałów z osobna.
14. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie). Poprzez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniły stawiane wymagania. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, zawierające w swym składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.
15. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym, wpisując asortyment równoważny.
16. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
17. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia.
18. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. będzie uprawniony do zamówienia niektórych produktów w ilościach większych aniżeli wynikało to z przedmiotu umowy a niektórych produktów w ilościach mniejszych aniżeli określonych w umowie) przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia (ceny) zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie, która została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się