Zakup i dostawa zmywarek do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup profesjonalnych zmywarek w ilości 4 sztuk wchodzących w skład doposażenia zaplecza kuchennego wraz z dostawą do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie. Urządzenia winny być przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej i posiadać cykliczny proces technologiczny (dotyczy wszystkich cykli pracy urządzeń związanych z myciem, płukaniem).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowych (rok produkcji nie starszy niż 2017) zmywarek (szt. 4), zwanych dalej „Urządzeniami”, dla potrzeb COS OPO we Władysławowie, spełniających wymogi i standardy prawem przewidziane dla tego typu Urządzeń i które spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Dla wyspecyfikowanych Urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każde Urządzenie o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wymaga się, aby po zainstalowaniu, Urządzenia były gotowe do pracy (bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów)
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, jak również we wzorze Umowy.
6. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (lub równoważne w zakresie określonym przez Zamawiającego).
7. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały:
a. znak „CE"
b. deklarację zgodności CE
c. klasyfikację zgodnie z normą PN-90/A-55655 „Zmywarki i urządzenia pomocnicze w zakładach żywienia zbiorowego",
d. wykonanie zgodnie z normą PN-91/A-55636 „Zmywarki elektryczne do naczyń dla zakładów żywienia zbiorowego",
e. bezpieczeństwo użytkowania uzupełniającego zgodnie z normą PN-91/E-2562-03 „Zmywarki elektryczne do naczyń dla zakładów żywienia zbiorowego"
f. Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej min. OH18 N9, PN-EN 10088-1:2014-12 „Stale odporne na korozję"


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się