Organizacja spotkań z grupami interesariuszy w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja spotkań z grupami interesariuszy w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce.
2. Zamówienie podzielone zostało na 3 następujące części:
1) Część zamówienia nr 1 – „Organizacja dziesięciu jednodniowych spotkań”;
2) Część zamówienia nr 2 – „Organizacja jedenastu jednodniowych spotkań”;
3) Część zamówienia nr 3 – „Organizacja jednego jednodniowego spotkania”
3. W ramach:
1) części zamówienia nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania 10 jednodniowych spotkań dla maksymalnie 30 osób, co obejmuje wynajem sali i usługę cateringu. Zamawiający zastrzega, iż spotkania 3-4 godzinne powinny odbyć się w miejscowości, w której prowadzony będzie remont dachu (pkt II.1 załącznika nr 7 do SIWZ – OPZ – w zakresie części zamówienia nr 1) lub w przypadku braku możliwości wynajęcia sali w tej miejscowości w odległości nie większej niż 30 km. Z kolei, jedno ze spotkań 4-5 godzinnych powinno odbyć się w maksymalnej odległości 20 km od miejscowości Florynka, natomiast drugie w maksymalnej odległości 20 km od Rezerwatu Przyrody „Diable Skały” w Bukowcu;
2) części zamówienia nr 2 – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania 11 jednodniowych spotkań dla maksymalnie 30, co obejmuje wynajem sali i usługę cateringu. Miejsca realizacji spotkań powinny być bezpośrednio związane z obszarami Natura 2000, w których realizowane są działania ochrony czynnej w ramach Projektu, tj. wypas owiec, wycinka i karczowanie drzew i krzewów, itd. Zamawiający zastrzega, iż spotkania powinny odbyć się w odległości nie większej niż 20 km od obszarów wymienionych w pkt. II.1. załącznika nr 7 do SIWZ – OPZ – w zakresie części zamówienia nr 2;
3) części zamówienia nr 3 – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego jednodniowego spotkania dla maksymalnie 40 osób, co obejmuje wynajem sali i usługę cateringu. Zamawiający zastrzega, iż spotkanie powinno zostać zorganizowane na terenie powiatu miechowskiego.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – stosownie dla każdej części zamówienia.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności takie jak: obsługa techniczna spotkań, przygotowywanie posiłków, roznoszenie posiłków, sprzątnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się