Zapytanie BHP

» Opis zapytania

Postępowanie dotyczy dostaw artykułów BHP dla 15 spółek Grupy Kapitałowej Black Red White.
----------------------------------
Wykaz asortymentu wraz z szacowanymi ilościami na okres 12 miesięcy został określony w dalszej części zapytania.
Oczekiwane warunki współpracy oraz pozostałe załączniki tj:
-KARTY PRODUKTÓW.ZIP
-SLA I KRYTERIA OGÓLNE
-BHP ZAŁĄCZNIKI DO WYCENY
-ADRESY DOSTAW+UDZIAŁ PROCENTOWY TYCH LOKALIZACJI
-LIST PRZEWODNI
zostały określone w dalszej części zapytania „Kryteria ogólne”.
----------------------------------

Przebieg postępowania:
1) Zapytanie ofertowe
- wstępne ceny netto
- potwierdzenie wymagań jakościowych
- potwierdzenie pozacenowych warunków współpracy
2) Aukcja elektroniczna / negocjacje
3) Ostateczny wybór oferty najkorzystniejszej / podpisanie umowy


Ad. 1) Oferty złożone w wyznaczonym terminie zostaną zweryfikowane m.in. pod kątem:
- spełniania warunków jakościowych (badanie zamienników, etc.)
- spełniania warunków pozacenowych
Oferty, które będą spełniać warunki pozacenowe oraz jakościowe, zostaną zakwalifikowane do etapu 2.
BRW zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których wartość będzie najwyższa przy jednoczesnym zachowaniu zasad zdrowej konkurencji, tzn. do etapu 2 będą zakwalifikowane co najmniej 3 oferty.

Ad. 2) W etapie 2 zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna dot. cen lub odbędą się negocjacje. Przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, BRW przeprowadzi rozmowy z Oferentami w celu wyjaśnienia wątpliwości, dookreślenia warunków pozacenowych.

Ad. 3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

W liście produktów do wyceny znajdują się pozycje, które wymagamy bezwzględnie, bez możliwości zaoferowania zamienników, są one zaznaczone kolorem zielonym w załączonym pliku exel - BHP załącznik do wyceny w "Kryteriach Ogólnych "

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2018 | 21:54


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się