Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku w miejscowościach nadmorskich dla łącznie 160 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Ostróda biorących udział w projekcie ,,Szkolna akademia przyszłości- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wypoczynku letniego w postaci czterech 7 - dniowych turnusów, w tym 6 noclegów. Wypoczynek skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI,
2. Wypoczynek może być zorganizowany w jednym terminie dla 160 dzieci, lub w różnych/kilku terminach z podziałem na 40 osobowe turnusy.
3. Miejsce organizacji wypoczynku- miejscowości nadmorskie. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje więcej niż jedną lokalizacją może przedstawić w ofercie różne lokalizacje pod warunkiem, że każda z nich spełnia wymogi zawarte w SIWZ, w każdej lokalizacji grupa uczestników będzie wynosić 40 osób lub ich wielokrotność.
1) . Wypoczynek zorganizowany będzie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naukowego w kontekście nauki przedmiotów biologiczno – przyrodniczych.
2). Tematem przewodnim organizowanego wypoczynku jest rozwijanie kompetencji biologiczno-przyrodniczych dzieci z klas IV-VI z uwzględnieniem poznawania siedlisk nadmorskich.
3). Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przepisami art. 92 a - art. 92 t, ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016, poz. 452).
3. Organizacja wypoczynku letniego obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.). Transport odbywać się może wyłącznie w ciągu dnia - z ustalonego wcześniej miejsca (przystanek w miejscowości Ostróda) do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do ustalonego wcześniej miejsca (Przystanek – Ostróda)
2). zapewnienie całodziennego wyżywienia
a) 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek (podawany po obiedzie), kolacja (napoje do posiłków). Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego, obiady serwowane do stolików na półmiskach.
Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem. Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną, przy czym wartość prowiantu będzie stanowiła dzienną dawkę wsadu do kotła. Paczka suchego prowiantu będzie zawierała co najmniej: dwie bułki - kanapki, bułkę drożdżówkę, owoc, płyn (np. woda. sok) w ilości 500 ml,
b) Wykonawca zapewnia stały dostęp do wody pitnej.
c) wsad do kotła będzie dokumentowany w dziennym raporcie żywieniowym, który powinien być sporządzany najpóźniej następnego dnia i zawierać w szczególności: dane o liczbie żywionych uczestników w danym dniu, jadłospis, zlecenie wydania z magazynu produktów żywnościowych
3) zapewnienie programu wypoczynku, który będzie:
a) promował nauczanie przedmiotów biologiczno - przyrodniczych i stanowił inspirację do dalszej nauki w tych kierunkach,
b) zajęcia będą prowadzone w sposób aktywny: zajęcia warsztatowe, terenowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry terenowe, itp.):
b) obejmował bloki tematyczne:
- zwierzęta na żywo – obserwacje, poznawanie,
- przyroda wokół nas – zajęcia terenowe i praktyczne, ekologia,
- ochrona przyrody – zagrożenia środowiska naturalnego, jak chronić środowisko,
- opieka i dbałość o zwierzęta.
c) uwzględniał zwiedzanie miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
d) promował wychowanie do wartości uczenia się przez całe życie, które zainspiruje uczestników do kierowania się tymi wartościami w codziennym życiu,
e) zapewniał urozmaicone bloki rekreacyjno-integracyjne (gry i zabawy na świeżym powietrzu, dyskoteki, ogniska, karaoke, rozrywki umysłowe):
f) dostosowany do wieku uczestników,
g) Zachęcał do aktywnego działania i włączenia społecznego uczestników.
4) Zapewnienie gadżetów – koszulka z logotypami określonymi przez zamawiającego oraz pamiątkowa płyta CD ze zdjęciami z obozu dla każdego uczestnika + 1 koszulka i 1 płyta dla Zamawiającego.
5) zapewnienie zakwaterowania (obiektu wypoczynku) według wytycznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności:
a) - OŚRODEK – zakwaterowanie w budynkach maksymalnie 10 letnich (lub generalny remont wykonany nie dawniej niż 5 lat temu). Budynki muszą posiadać aktualną pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu wymagań przepisów przeciwpożarowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Pokoje maksymalnie 5-osobowe z łazienkami (pełen węzeł sanitarny). W pokojach łóżka pojedyncze, liczba osób w pokoju od 2 do 5. Pokoje nie mogą być dwupoziomowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble: co najmniej szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki nocne. W pokojach 5-osobowych 2 szafy ubraniowe. Pokoje czyste, odmalowane lub obite boazerią, bez śladów wilgoci. Woda ciepła bez ograniczeń.
b)Teren ośrodka musi być odgrodzony, z miejscem do rekreacji ( boisko wielofunkcyjne, szałas grillowy mieszczący co najmniej 40 osób, teren zielony do zajęć ruchowych). W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć, odpowiednio wyposażona sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować korzystanie przez dzieci z ww. obiektów rekreacyjno-sportowych
c) w bazie wypoczynku musi znajdować się wyposażenie pozwalające na organizację
atrakcyjnych form wypoczynku (sprzęt sportowy, rekreacyjny, w tym co najmniej 5
piłek do siatkówki, siatka do gry, 20 skakanek, 10 kompletów rakietek do gry w badmingtona i lotki).
6) ubezpieczenie uczestników na czas przejazdu i pobytu na turnusie, obejmujące koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące również świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie na wypadek śmierci

7) zapewnienie całodobowej opieki medycznej: pielęgniarka jest dostępna w ośrodku pierwszego lub drugiego dnia turnusu w celu skontrolowania stanu zdrowia uczestników, w pozostałe dni na wezwanie.
8) zapewnienie kadry wypoczynku, zgodnie z zapisami art. 92 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem wymagań opisanych w art. 92 p ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. osób nie karanych za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją, małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sadu,
9) zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem i transportem podczas całego czasu trwania wypoczynku czterem obserwatorom wyznaczonym przez Zamawiającego – jeden obserwator na 40 uczestników.
4. Pozostałe wymagania Zamawiającego:
1) Wykonawca upoważni jedną osobę spośród wychowawców do kontaktów telefonicznych z rodzicami i wskaże tę osobę wraz z właściwym numerem telefonu najpóźniej w dniu wyjazdu uczestników,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy na dowolnym etapie realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy o terminie i zakresie kontroli.
6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. tzw. pracowników fizycznych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W Rozdziale XXVII zamawiający zawarł informację dotyczące obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. Nr 4) załączonym do niniejszej SIWZ w tym: - informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu,
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się