Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę dydaktyczną na terenie Gminy Strawczyn.

» Opis zapytania

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę dydaktyczną na terenie Gminy Strawczyn.

1. Zagospodarowanie ścieżki m. in.:
– Ławki
– Kosze na śmieci
– Tablice edukacyjne
– Tablice interaktywne
– Wieże widokowe
– Imitacje roślin, zwierząt
– Zagospodarowanie terenu wzdłuż Alei Lipowej (dz. Nr 503/11, obręb 007 Oblęgorek),
– Sadzenie roślinności(drzewa, krzewy)
– miejsca parkingowe/postojowe (poprawa stanu istniejącego parkingu w Oblęgorku)
– Ciągi pieszo – jezdne
– Oświetlenie
– Monitoring
– Podświetlenie ścieżki
– Samoczyszczące WC
– Przystanki tematyczne, np.:
– Odkrywamy słodkie smaki
– Od ziarenka do bochenka
– Literacka (Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski)
– Atrakcje turystyczne na terenie gminy
– Świat wodny
2. Rewitalizacja punktu widokowego na Górze Sieniawskiej:
– Miejsca parkingowe/postojowe/rowerowe
– Lunety
– Tablica interaktywna
– Ławki
– Oświetlenie
– Monitoring
– Samoczyszczące WC
Ścieżka dydaktyczna ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę
i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców.
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego (projekt budowlano-wykonawczy) wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Planowany przebieg trasy zgodnie z koncepcją.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Uwaga:
Projektowana ścieżka dydaktyczna powinna być zgodna z istniejącą koncepcją (załącznik Nr 8), jednak Zamawiający dopuszcza zmiany po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmian w stosunku do przedłożonej koncepcji.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
- projekt budowlany/dokumentacja techniczna uwzględniający wszystkie niezbędne branże, łącznie
z projektem zagospodarowania terenu w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę)
- projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży w ilości 4 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 3 egz.
- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz.
- przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz.
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej.
- wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. – 2 egz.
- Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w celu realizacji zadania.
W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji każdy z etapów realizacji projektu ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres opracowania winien zawierać również:

a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia.
b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.
c) Uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania.
d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Nadzór autorski.
Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego lecz nie rzadziej niż jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.
W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
• wykonywania projektów zamiennych,
• wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
• niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty.

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się