Środki czystości dla pracowników Sekcji Eksploatacji podległych IZ Wrocław - Środki czystości dla pracowników Sekcji Eksploatacji podległych IZ Wrocław

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa kwartalna środków czystości dla pracowników Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu od II kwartału 2018r r. do I kwartału 2019 r.

Środki higieny osobistej jak: mydło w kostce, mydło w płynie poj. 300 ml oraz mydło w płynie o poj. 5 l:(poz.: 4, 25, 27) muszą posiadać:
- Karta Charakterystyki dla środków chemicznych lub Kartę Produktu lub Inny dokument poświadczający parametry zgodne z Warunkami Zamówienia oraz spełniać wymogi ustawy o kosmetykach z dnia. 30.03.2001 r.(Dz.U. nr 42, poz.473 z późn.zm.) - Oświadczenie Wykonawcy

Produkty z poz.: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 muszą posiadać: - Karty Charakterystyki dla środków chemicznych.
Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz spełniać wymagania określone w obowiązujących normach.

Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć wzory oferowanych środków czystości wymienione w pozycjach nr 3,4,5,6,7,8,10,24,27,28 wskazanych w OPZ

Ofertę stanowi elektroniczny Formularz ofertowy oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę składa się na Platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem elektronicznego Formularza ofertowego. Formularz oferty oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

Na Platformie zakupowej należy załączyć zeskanowane wymagane przez Zamawiającego wszystkie oświadczenia i dokumenty wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiące załączniki do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się