Usługa konserwacji i naprawy sprzętu drukującego oraz kserokopiarek w jednostkach wojskowych i instytucjach przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze Jednostki Wojskowej Nr 6021.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa konserwacji i naprawy sprzętu drukującego oraz kserokopiarek w jednostkach wojskowych i instytucjach przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV: 50000000-5, 42960000-3, 302321100-5, 50660000-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku nr 1, 5, 6 i 8 /zał. 8 - dotyczy części II zamówienia/ do SIWZ. /dotyczy każdej z części osobno/ ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: dwie osoby wykonujące pełną obsługę serwisową stanowiącą przedmiot zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 5 i nr 6 do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się